Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на АП-Пловдив, ОП-Пловдив, РП-Пловдив, РП-Асеновград, РП-Карлово, РП-Първомай, ВОП-Пловдив, по спецификация

Информация за периодични плащания през м.10.2014г. по Договор № 004/07.01.2014г. с „кУКУДА ГРУП” ООД – „Доставка на почистващи и хигиенни материали”

 

Предмет на поръчката

«Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на АП-Пловдив, ОП-Пловдив, РП-Пловдив, РП-Асеновград, РП-Карлово, РП-Първомай, ВОП-Пловдив, по спецификация»,открита с Решение ОПИ-003 от 19.09.2013 г

Вид документ фактура
Номер на документ № 0000008577
Дата на документ 15.10.2014
Стойност с ДДС 902,57
Дата на плащане 17.10.2014
Основание за плащане чл.4 от Условията на договора

Окръжна прокуратура – гр.Пловдив с адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение”№ 3, на основание Решение ОПИ  № 003/19.09.2013г. на Административния ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Пловдив, упълномощен със Заповед № ЛС-2576/26.08.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на АП-Пловдив, ОП-Пловдив, РП-Пловдив, РП-Асеновград, РП-Карлово, РП-Първомай, ВОП-Пловдив, по спецификация”

Документацията за участие се предоставя безплатно, след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Пловдив, пл.„Съединение” № 3, ет. 6, стая № 618 /регистратура и деловодство ОП Пловдив/.

Срока за получаване на искания за документи и за достъп до документи изтече в 16:00ч. на 25.10.2013г.

Решение и Обявление

Съобщение

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената обществената поръчка, с предмет: “Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на АП-Пловдив, ОП-Пловдив, РП-Пловдив, РП-Асеновград, РП-Карлово, РП-Първомай, ВОП-Пловдив, по спецификация” ще се извършина 26.11.2013г. от 10,00 часа в гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, ет. ІІ, заседателна зала.

На основание чл.69а ал.3 от ЗОП, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

прокурор Д.Панайотов председател на Комисия, назначена със Заповед ОП № 110/01.11.2013г.

21.11.2013

Тръжна документация