17 Октомври 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура- гр. Карлово

Сподели

Районна прокуратура – гр.Карлово с адрес: гр.Карлово, бул.”Освобождение”№ 4,ет. 4, на основание Решение ОПИ  № 002/14.10.2013 г. на Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Карлово, упълномощен със Заповед № ЛС-146/21.01.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документацията за участие се предоставя безплатно.  Същата е достъпна на интернет - страницата на Възложителя след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Карлово, бул.„Освобождение” №4, ет. 4, /регистратура и деловодство РП Карлово/.

Решение и обявление