1 Ноември 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура- гр. Първомай

Сподели

Районна прокуратура гр.Първомай,с адрес: гр.Първомай,  ул.„Христо Ботев“ №13, на основание Решение№ОПИ-2/30.10.2013г.на Административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Първомай,упълномощен със Заповед №ЛС-148/21.01.2013 г.на Главния прокурорна Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Окръжна прокуратура гр. Пловдивв раздел „Обществени поръчки”,след  регистрация на e-mail: [email protected]

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: Районна прокуратура – гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ № 13,  /деловодство на РП Първомай/.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи – до 16.00 часа на 30.11.2013 г.

Обявление и Решение