Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на РП – гр.Първомай

Районна прокуратура – гр.Първомай с адрес: гр. Първомай, ул.”Христо Ботев”№ 13, на основание Решение ОПИ № 1/30.07.2013г. на Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Първомай, упълномощен със Заповед № ЛС-148/21.01.2013г.на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документацията за участие се предоставя безплатно.
Същата е достъпна на интернет-страницатана Възложителя: след регистрация на e-mail: [email protected]. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Първомай, ул.„Христо Ботев” № 13, /деловодство РП Първомай/.

Обявление

Решение

Тръжна документация