3 Декември 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр. Асеновград

Сподели

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение № ОПИ-3/03.12.2013 г. на Административния ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр.Асеновград, упълномощен със Заповед № ЛС - 145/21.01.2013 г.на Главния прокурор.

Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес- гр.Асеновград, площад „Академик Николай Хайтов” № 8 ет.6. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя след регистрация на e-mail: [email protected].

Обявление и Решение