Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Окръжна прокуратура Пловдив"