Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на ОП Пловдив, РП Пловдив и ТО Първомай към РП Пловдив"