Процедура пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „ Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени ...

Електронна преписка № ОПИ-012/07.05.2019г.

Процедура  пряко договаряне по реда на чл.182 ал.1 вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „ Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени към мрежата за ниско напрежение, предоставени на Окръжна прокуратура гр.Пловдив"

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация