Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация по две обособени позиции”

Електронна преписка № ОПИ-016/10.01.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и ТО Първомай към Районна прокуратура – Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Тръжна документация