Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП"

Електронна преписка № ОПИ-017/10.01.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП за нуждите на Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и ТО Първомай към Районна прокуратура – Пловдив“

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти-линк към АОП

Тръжна документация