Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Извършване на текущи строително-монтажни работи на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3."