Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3."