17 Юни 2015 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административните сгради, ползвани от Окръжна прокуратура гр.Благоевград"

Тръжна документация

Други документи