Формуляри и образци

Жалби:
Жалба до Окръжна прокуратура / 31.0 KB

Жалба срещу постановление за отказ / 32.0 KB

Заявления:
Вътрешни правила за издаване от Окръжна прокуратура гр.Благоевград на удостоверения на лица за наличие/отсъствие на данни за обвинения по неприключени наказателни производства, на преписи и на заверени копия от документи и за заверка на издадени от Окръжна прокуратура гр.Благоевград документи с цел използването им в чужбина

Заявление за издаване на удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения по неприключени наказателни производства

Заявление за издаване на удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения по неприключени наказателни производства

Заявление за легализиране на удостоверение от ОП-Благоевград за наличие/отсъствие на данни за обвинения по неприключени наказателни производства

Заявление за легализиране на удостоверение от ОП-Благоевград за наличие/отсъствие на данни за обвинения по неприключени наказателни производства

Заявление за възстановяване на суми от парични гаранции / 26.0 KB

Заявление за възстановяване на суми от парични гаранции / 26.0 KB

съгласно  Правила за определяне реда за постъпване, връщане и събиране на парични суми като съдебни гаранции по набирателната сметка на Окръжна прокуратура гр. Благоевград, утвърдени със Заповед № РД-02-01 от 25.02.2020г.

• Заявленията за издаване на удостоверение може да се подават в деловодството на Окръжна прокуратура гр.Благоевград, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.
•   Съдебната такса за издаване на удостоверение е 2 (два) лв., която може да бъде платена по банкова сметка - такси на Окръжна прокуратура гр.Благоевград, в брой или чрез терминално устройство ПОС в деловодството.

Формуляри и образци за районна прокуратура

Жалба до Районна прокуратура / 28.0 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения / 33.4 KB

Заявление за издаване на удостоверение от Районна прокуратура за наличие/отсъствие на данни за образувани наказателни производства и повдигнати обвинения / 309.7 KB

•   Съдебната такса за издаване на удостоверение може да бъде платена по банкова сметка на съответната районна прокуратура или в брой в деловодството.