Електронни преписки

5 Септември 2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на СГП“

Тръжна документация

3 Септември 2019 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на СГП“

Тръжна документация

Файлове

17 Октомври 2018 г.

Обществена поръчка "Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на офис обзавеждане; Обособена позиция № 2 – Доставка на метални каси"

Тръжна документация

26 Септември 2018 г.

Обществена поръчка ,,ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА“

Тръжна документация

12 Септември 2018 г.

Обществена поръчка "ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И ЧАСТИ ЗА КОПИРНИ МАШИНИ, ПРИНТЕРИ И ФАКС АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СГП"

Тръжна документация

7 Август 2018 г.

Обществена поръчка "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА" ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Тръжна документация