Електронни преписки

Сподели

3 Май 2018 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в административни сгради на Софийска градска прокуратура“, по три обособени позиции“

Тръжна документация

13 Ноември 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обект присъединен на ниско напрежение адрес бул. „Монтевидео“ № 21“
2 Ноември 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "ДОСТАВКА НА КАСОВИ КНИГИ, КЛАМЕРИ, ПАПКИ ДЕЛО С ВРЪЗКИ, ПАПКИ С МАШИНКИ"

Тръжна документация

9 Юни 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска градска прокуратура“

Тръжна документация

3 Май 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска градска прокуратура“

Тръжна документация

17 Март 2017 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура“

Тръжна документация