Структура и организация

Прокуратурата на Република България е единна и структурата й е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 136 ЗСВ). Прокуратурата се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните и специализираната прокуратури има следствени отдели.

В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от  които участват в производствата по административни дела.

Прокурорите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура.

При упражняване на ръководните си функции всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители.

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Военните прокурори и следователи при изпълнение на длъжността си са независими от военните органи.

Прокуратурата на Република България е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София (чл. 137 ЗСВ). Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт е пленумът на Висшия съдебен съвет (чл. 364, ал. 3 ЗСВ).

Видове и брой прокуратури в страната:

 • 5 апелативни прокуратури,
  • 1 Апелативна специализирана прокуратура 
  • 1 Военно – апелативна прокуратура  
 • 27 окръжни прокуратури,
  • Софийска градска прокуратура, със статут на окръжна прокуратура
  • 1 Специализирана прокуратура
 • 3 военноокръжни прокуратури
 • 113 районни прокуратури