Структура и организация

Прокуратурата на Република България е единна и структурата й е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 136 ЗСВ). Прокуратурата се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните и специализираната прокуратури има следствени отдели.

В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от  които участват в производствата по административни дела.

Прокурорите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура.

При упражняване на ръководните си функции всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители.

Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Военните прокурори и следователи при изпълнение на длъжността си са независими от военните органи.

Прокуратурата на Република България е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София (чл. 137 ЗСВ). Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт е пленумът на Висшия съдебен съвет (чл. 364, ал. 3 ЗСВ).

Видове и брой прокуратури в страната:

 • 5 апелативни прокуратури,
  • 1 Апелативна специализирана прокуратура 
  • 1 Военно – апелативна прокуратура  
 • 27 окръжни прокуратури,
  • Софийска градска прокуратура, със статут на окръжна прокуратура
  • 1 Специализирана прокуратура
 • 3 военноокръжни прокуратури
 • 113 районни прокуратури

Структура, организация и компетентност на СГП по отдели

1. Отдел 01 „Икономически“

Сектор 01:

Произнасяне се:

- по стопански преписки и дела, образувани за престъпленията, изброени в чл. 35 ал.2 от НПК - чл. 203, чл. 206, ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 219, чл. 220, чл. 224, чл. 225б, чл. 225в, чл. 242, ал. 1, чл. 243 - 246, чл. 248 - 250, чл. 252 – 254а и чл. 260, чл. 282 - 283б, чл. 301 - 307а, чл. 319а - 319е от Наказателния кодекс, извършени в страната и в чужбина,  с изключение на делата от компетентността на отдел 05 „Специализиран“  и на Специализираната прокуратура, съгласно чл. 411а НПК, както и по други преписки и дела, възложени им по преценка на административния ръководител на СГП.

- по изпълнение на молби за правна помощ, постъпили от чужди държави, за изброените престъпления от ресора на сектор 01.

-осъществява инстанционен и служебен контрол по преписки и дела на СРП от компетентността на този сектор.

 

Сектор 02 - „Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на Европейския съюз”:

Произнасяне се:

-                     по преписки и дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС; осъществява взаимодействие с органите на ОЛАФ; досъдебни производства срещу неизвестен извършител за стопански престъпления, както и осъществява инстанционен и служебен контрол по преписки и дела на СРП за преписки и дела от компетентността на отдел 1, сектор 2 при СГП и за престъпления против финансовите интереси на ЕС.

 

Сектор 03 – „Данъчни престъпления“:

Произнася се:

-                     по данъчни преписки и дела, образувани за престъпленията, изброени в чл. 35, ал. 2 от НПК – чл. 255 – чл. 259 от от Наказателния кодекс, извършени в страната и в чужбина, както и по други преписки и дела, възложени им по преценка на административния ръководител на СГП.

-                     по изпълнение на молби за правна помощ, постъпили от чужди държави, за изброените престъпления от ресора на сектор 03.

осъществява инстанционен и служебен контрол по преписки и дела на СРП за престъпления по глава VI, раздел I от Наказателния кодекс - престъпления срещу кредиторите за публични вземания, установени с акт по ДОПК.

2. Отдел 02 „Криминален

Произнася се :

-                     по криминални преписки и дела, образувани за престъпления, изброени в чл. 35 ал.2 от НПК - чл. 115, чл. 116, чл. 118, чл. 119, чл. 123, чл. 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, чл. 199, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2,  чл. 242, ал. 2 и 3, чл. 277а - 278д, чл. 330, ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340 - 342, чл. 343, ал. 1, буква "в", ал. 3, буква "б" и ал. 4, чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 3, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, чл. 356е – 356и, чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419а от Наказателния кодекс, извършени в страната и в чужбина,  с изключение на делата от компетентността на отдел 05 „Специализиран“ и на Специализираната прокуратура, съгласно чл. 411а НПК,  както и по други преписки и дела, възложени им по преценка на административния ръководител на СГП.

-                     по изпълнение на молби за правна помощ, постъпили от чужди държави, за престъпления от ресора на отдела.

-         по преписки, образувани по чл. 84 ЗМВР.

осъществява инстанционен и служебен контрол по преписки и дела на СРП от компетентността на този отдел.

3. Отдел 03 „Международен, изпълнение на наказанията и наказателно-съдебен надзор

Произнася се по:

-       издаване на ЕЗА по влезли в сила присъди, приети за изпълнение от СГП; всички въпроси от компетентност на СГП, във връзка с международното сътрудничество; преписки, свързани с изпълнение на наказанията; актове на СРП, свързани с изпълнение на наказанията, прилагането на принудителни медицински мерки и задължително лечение по Закона за здравето, като осъществява инстанционен и служебен контрол.

Изготвя:

-проекти на постановления по повод молби за отлагане или прекъсване изпълнението на наказанието от компетентността на градския прокурор; проекти на предложения до съда за произнасяне по реда на чл. 427, ал. 1, пр. второ, чл. 437, чл. 443, чл. 445, чл. 449 и чл. 451 НПК от компетентността на градския прокурор.

Участва в:

- съдебни заседания по изброената категория дела; съдебни заседания по производствата по Глава 36 НПК и по ЗЕЕЗА; участва в производства по ЗПИИРКОПНФС; упражнява надзор за спазване на законността за при изпълнение на наказанията и дейността на местата за лишаване от свобода.

4. Отдел 04 „Надзор за законност, гражданско-съдебен и административно-съдебен“

Произнася се:

-по преписки и дела по ЗОДОВ; по граждански, търговски и административни дела, съобразно правомощията на прокуратурата, включително изготвя искови молби, протести и жалби;

- обобщава и анализира практиката на съда по дела от посочените категории, с цел оптимизиране дейността на прокуратурата и адекватното й представителство; взаимодейства с контролните държавни и общински органи;

-         по линия на надзора за законност извършва проверка на държавни органи и институции, общински администрации и други специализирани учреждения, с оглед на своята териториална компетентност;

-         произнася се по чл. 229б от Закона за митниците /ЗМ/ и изготвя протести по реда на АПК при незаконосъобразност на споразумението;

- упражнява правомощията на прокуратурата по чл. 27, ал. 6 ЗПУКИ.

5. Отдел 05 „Специализиран“

    Сектор 01:

Произнася се :

-             по преписки и дела с висок обществен интерес в обхвата на ЕККП по преценка на административния ръководител на СГП.

 

    Сектор 02:

Произнася се :

по преписки и  дела за престъпления по чл. 35 ал.3 от НПК, от компетентността на СГП;

6. Следствен отдел в СГП

Провежда досъдебно производство в предвидените от закона случаи и съобразно изрична заповед на градския прокурор за определяне на структура на отдела.