Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Заповед № РД-04-149/21.02.2020 г. - утвърждаване Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в СГП