Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Прокуратурата на РБ

Заповед № РД-04-895 от 15.12.2021г. за приемане на ВПУЦОП в СГП

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в СГП, приети със Заповед № РД-04-895 от 15.12.2021 г.