5 Септември 2019 г.

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия за нуждите на СГП“

Тръжна документация

3 Септември 2019 г.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на СГП“

Тръжна документация

Файлове