17 Октомври 2018 г.

Обществена поръчка "Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на офис обзавеждане; Обособена позиция № 2 – Доставка на метални каси"

Сподели

Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация

Обект на поръчката: доставка на стоки, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Пълно описание на обекта и обема на поръчката, включително по обособени позиции:

 Предмет:
„Доставка на офис оборудване за нуждите на Софийска градска прокуратура по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на офис обзавеждане; Обособена позиция № 2 – Доставка на метални каси“

Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 42 900 /четиридесет и две хиляди  и деветстотин/ лв. без ДДС лв.

Разделена на обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1: Доставка на офис обзавеждане – в размер на 13 800 лева /тринадесет хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС.
Обособена позиция № 2: Доставка на метални каси – в размер на 29 100лв. /двадесет и девет хиляди и сто/ лв. без ДДС.

Номер в РОП: 9082022

Връзка към АОП

Тръжна документация