7 Август 2018 г.

Обществена поръчка "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОПИРНА ХАРТИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА" ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Сподели

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на СГП, съгласно изискванията на възложителя в техническата спецификация

Връзка към АОП

Тръжна документация