Правомощия

Делата, по които Окръжна прокуратура упражнява ръководство и надзор, са за престъпления, изчерпателно посочени в чл.35, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс на Република България - престъпления против републиката; умишлени убийства; квалифицирани грабежи; длъжностни присвоявания в особено големи размери; обсебвания в особено големи размери; опериране със средства или имущество, за които се знае или предполага, че са придобити чрез престъпление; безстопанственост; пътно-транспортни произшествия със смъртен случай; държане и разпространение на наркотични вещества и други. В изрично посочените със закон случаи прокурорите от окръжна прокуратура взимат участие по граждански, търговски и дела от административен характер. Прокурорите от окръжните прокуратури извършват ревизии и контролират работата на прокурорите в непосредствено по-ниските прокуратури. Произнасят се по всички жалби срещу актове на районните прокуратури.

Компетентност

Компетентността на ОП да повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер пред Окръжен съд като първа инстанция е дефинирана в чл.35 ал.2 НПК и обхваща следните престъпления:

1. Престъпления против републиката - чл.95 - чл.110

 • измяна - чл.95 и сл.
 • предателство и шпионство - чл.98 и сл.
 • диверсия и вредителство - чл.106 и сл.
 • други престъпления - чл.108 - чл.110

2. Престъпления против личността

 • убийство - чл.115, чл.116, чл.118, чл.119, чл.123, чл.124
 • телесна повреда - чл.131 ал.2 т.1 и т.2
 • отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл.142
 • разврат - чл.149 ал.5, чл.152 ал.4

3. Престъпления против собствеността

 • кражба - чл.196а
 • квалифициран грабеж - чл.199
 • присвоявания - чл.203, чл.206 ал.4
 • измама - чл.212 ал.5
 • изнудване - чл.213а ал.3 и ал.4, чл.214 ал.2

4. Престъпления против стопанството - чл.219, чл.224, чл.225б, чл.225в

5. Престъпления против митническия режим - чл.242

6. Престъпления против паричната и кредитната система - чл.243 - чл.246, чл.248 - чл.252

7. Престъпления против финансовата, данъчна и осигурителна система - чл.253 - чл.260

8. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

 • престъпления против реда на управлението - чл.278 - чл.278в
 • престъпления по служба - чл.282 - чл.283б
 • престъпления против правосъдието - чл.287а
 • подкуп - чл.301 - чл.307а

9. Компютърни престъпления - чл.319а - чл.319е

10. Организиране и участие в престъпна група - чл.321, чл.321а

11. Общоопасни престъпления - чл.330 ал.2 и ал.3, чл.333, чл.334

12. Престъпления по транспорта и съобщенията - чл.340 - 342, чл.343 ал.1, б.”в”, ал.3, б.”б” и ал.4

13. Престъпления против народното здраве и против околната среда – чл.349 ал.2 и ал.3, чл.350 ал.2

14. Престъпления свързани с държане, производство и разпространение на наркотични вещества - чл.354а ал.1 и ал.2, чл.354б, чл.354в ал.2, ал.3 и ал.4

В структурно отношение Окръжна прокуратура се явява въззивна инстанция по отношение дейността на районните прокуратури и оказва служебен контрол и надзор върху тях. На обжалване пред нея подлежат всички актове на районните прокуратури, освен тези, за които изрично е предвидено в НПК, че се обжалват пред съответния първоинстанционен съд.

Районни прокуратури в съдебния район

Гражданите могат да сезират с писмена молба Окръжна прокуратура всеки път, когато считат, че с акт на районната прокуратура са засегнати техни права и законни интереси. При отмяна на обжалвания акт, Окръжна прокуратура връща преписката в районната прокуратура със задължителни указания.