Жалба

Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, като посочат датата и мястото на извършване на деянието, по възможност пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и техните адреси.
Жалбата се подава в писмена форма, адресирана до съответната прокуратура. Тя трябва да съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за призоваване, евентуално телефон за контакт на жалбоподателя и е задължително подписана от него. Когато се прави устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който го приема.
По жалбата се извършват проверки, които прокурорът възлага на полицията или други органи.

В деловодството на съответната прокуратура жалбоподателите получават информация за входящия номер под който е заведена тяхната жалба и за движението на преписката.

Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, отмяна на наложените ограничения за напускане на страната и др. също се получават в деловодството на съответната прокуратура.


Жалба до Окръжна прокуратура срещу постановление за отказ да се образува наказателно производство
Чрез деловодствата на Районните прокуратури се подават жалби до Окръжна прокуратура срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от съответната Районна прокуратура.
Изтегли образец / 30.5 KBв Word формат.


Свиждане със задържан обвиняем (Изтегли молбата / 27.0 KBв Word формат)


Заверен препис от прокурорски акт
Гражданин - страна по преписка може да получи заверени преписи от документи, удостоверения, служебни бележки и други, свързани с наказателното производство от общ характер. За целта се подава молба в деловодството на съответната прокуратура.
Изтегли образец / 27.0 KB в Word формат.


Удостоверение от ОП Кърджали за липса на водени наказателни производства
Всеки гражданин може да получи удостоверение за липса или наличие на образувано срещу него наказателно производство. При подаване на молба за удостоверение, гражданите заплащат държавна такса в размер на 2 /два/ лева, съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ.
Таксата към Окръжна прокуратура Кърджали може да се плати с дебитна/кредитна карта на пост-терминално устройство (стая №4 в сградата на ОП Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1) или чрез банка УниКредит Булбанк АД (Кърджали бул. "България" №51), банков код UNCRBGSF, IBAN BG61UNCR96603118047510.
Изтегли образец / 18.3 KB в Word формат.