ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
1/05.06.2018г. Желязка Чолакова завеждащ служба РНКИ  
2/05.06.2018г. Янка Иванова съдебен деловодител  
3/26.06.2018г. Емил Димитров главен специалист-счетоводител  
4/26.06.2018г. Ивета Илиева съдебен деловодител  
5/26.06.2018г. Иванка Димитрова съдебен деловодител  
6/26.06.2018г. Катя Матева съдебен деловодител  
7/26.06.2018г. Илияна Василева прокурски помощник  
8/26.06.2018г. Иван Добрев шофьор-призовкар  
9/26.06.2018г. Валентин Вълков шофьор-призовкар  
10/26.06.2018г. Надежда Атанасова главен специалист-административна дейност  
11/26.06.2018г. Здравко Сарафов главен специалист- стопанисване и управление на съдебно имущество  
12/26.06.2018г. Емануела Карагяурова главен счетоводител  
13/26.06.2018г. Станислава Неделчева съдебен деловодител  
14/26.06.2018г. Христо Сяров системен администратор  
15/26.06.2018г. Желязка Чолакова завеждащ служба РНКИ  
16/26.06.2018г. Галина Момчилова служител по сигурността на информацията  
17/26.06.2018г. Янка Иванова съдебен деловодител  
18/26.06.2018г. Диляна Ангелова съдебен деловодител  
19/26.06.2018г. Елина Урумова завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив"  
20/26.06.2018г. Даниела Белева чистач-куриер  
21/26.06.2018г. Дора Димитрова съдебен администратор  
22/26.06.2018г. Яна Станчева-Гарипова съдебен деловодител  
23/26.06.2018г. Димитър Печилков системен администратор  
 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
1/05.06.2018г. Желязка Чолакова завеждащ служба РНКИ  
3/06.06.2018г. Галина Момчилова служител по сигурността на информацията  
4/06.06.2018г. Здравко Сарафов главен специалист-стопанисване и управление на съдебно имущество  
6/06.06.2018г. Илияна Василева прокурорски помощник  
7/06.06.2018г. Елина Урумова завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив"  
8/06.06.2018г. Станислава Неделчева съдебен деловодител  
11/07.06.2018г. Катя Матева съдебен деловодител  
12/07.06.2018г. Иванка Димитрова съдебен деловодител  
14/07.06.2018г. Дора Димитрова съдебен администратор  
15/07.06.2018г. Димитър Печилков системен администратор  
17/26.06.2018г. Христо Сяров системен администратор коригира по вх.№ 16/07.06.2018г.
18/27.06.2018г. Диляна Ангелова съдебен деловодител коригира по вх.№ 5/06.06.2018г.
19/28.06.2018г. Янка Иванова съдебен деловодител коригира по вх.№ 2/05.06.2018г.
20/05.07.2018г. Яна Станчева-Гарипова съдебен деловодител коригира по вх.№ 10/06.06.2018г.
21/05.07.2018г. Ивета Илиева съдебен деловодител коригира по вх.№ 9/06.06.2018г.
22/05.07.2018г. Емануела Карагяурова главен счетоводител коригира по вх.№ 13/07.06.2018г.
23/03.08.2018г. Емил Димитров главен специалист - счетоводител  
24/03.08.2018г. Надежда Атанасова главен специалист-административна дейност  
    
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2017г.
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
1/05.06.2018г. Диляна Ангелова съдебен деловодител  
2/05.06.2018г. Елина Урумова завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив"  
3/05.06.2018г. Катя Матева съдебен деловодител  
4/05.06.2018г. Надежда Атанасова главен специалист-административна дейност  
5/05.06.2018г. Иванка Димитрова съдебен деловодител  
6/05.06.2018г. Илияна Василева прокурорски помощник  
7/05.06.2018г. Ивета Илиева съдебен деловодител  
8/05.06.2018г. Димитър Печилков системен администратор  
9/05.06.2018г. Дора Димитрова съдебен администратор  
10/05.06.2018г. Христо Сяров системен администратор  
11/05.06.2018г. Даниела Белева чиста-куриер  
12/05.06.2018г. Желязка Чолакова завеждащ служба РНКИ  
13/05.06.2018г. Емил Димитров главен специалист-счетоводител  
17/06.06.2018г. Яна Станчева-Гарипова съдебен деловодител  
19/28.06.2018г. Янка Иванова съдебен деловодител коригира по вх.№14/05.06.2018г.
20/05.07.2018г. Станислава Неделчева съдебен деловодител коригира по вх.№16/06.06.2018г.
21/05.07.2018г. Емануела Карагяурова главен счетоводител коригира по вх.№18/07.06.2018г.
    
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
       
    

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ,
подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в ОП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси
по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ,
подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
вх. № и дата на регистриране име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали забележка
2/05.06.2018г. Желязка Чолакова завеждащ служба РНКИ  
3/06.08.2018г. Елина Урумова завеждащ служба РДА  
 

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на ОП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред име, фамилия на декларатора длъжност в ОП-Кърджали
     
 
Забележка: Всички съдебни служители от администрацията на Окръжна прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.