ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/21.01.2020г. Желязка Петровa Съдебен деловодител  
2/25.06.2020г. Пламен Петков Системен администратор  
3/01.07.2020г. Пламен Петков Системен администратор  
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/09.07.2020г. Пламен Петков Системен администратор  
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка

1 / 15.04.2020г.

Дора Димитрова Съдебен администратор

 

 

2 / 22.04.2020г.

Христо Сяров Системен администратор

 

 

3 / 08.05.2020г.

Диляна Ангелова Съдебен архивар  

4 / 08.05.2020г.

Янка Деведжиева  Съдебен деловодител  

5 / 08.05.2020г.

Илияна Василева Прокурорски помощник  

6 / 13.05.2020г.

Желязка Чолакова Завеждащ служба РНКИ  

7 / 18.05.2020г.

Катя Матева  
Съдебен деловодител
 

8 / 20.05.2020г.

Емил Димитров  
Главен специалист - счетоводител
 

9 / 26.05.2020г.

Галина Момчилова Служител по сигурността на информацията  

10 / 27.05.2020г.

Надежда Атанасова Главен специалист ЧР  

11 / 27.05.2020г.

Елина Урумова Завеждащ служба "РД"  

12 / 27.05.2020г.

Емануела Карагяурова Главен Счетоводител  

13 / 04.06.2020г.

Иванка Димитрова Съдебен делеоводител  

14 / 08.06.2020г.

Здравко Сарафов Главен специалист  

15 / 08.06.2020г.

Яна Гарипова Съдебен деловодител  

16 / 08.06.2020г.

Станислава Неделчева Съдебен деловодител  

17 / 09.06.2020г.

Йордан Събев Системен администратор  

18 / 12.06.2020г.

Желязка Петрова Съдебен деловодител  
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1 / 28.05.2020г. Христо Сяров Системен администратор  
       
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в ОП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/12.03.2020г. Дора Димитрова Съдебен администратор  
 

 

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на ОП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред Име и фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали
     
     
Забележка: Всички съдебни служители от администрацията на Окръжна прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.