ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

  1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА И БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

1.Медицинска помощ

Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване.

Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:

- своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;

-равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки на деца до 1 година;

- сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;

- зачитане правата на пациента.

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, изчерпателно изброени в Закона за здравето, сред които са :

-    медицинска помощ при спешни състояния;

-    интензивно лечение на здравно неосигурени лица;

- експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност.

2.Безплатна правна помощ

Правната помощ се предоставя от адвокати, като се организира от Националното бюро за правна помощ.

Адрес на Националното бюро за правна помощ – гр. София, ул. „Развигор“ 1; национален телефон за правна помощ – 070018250, всеки делничен ден от 08:30 часа до 18:30 часа, като се заплаща само стойността на телефонната услуга.

Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет - Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул.“Отец Паисий“№ 12, ет. 2 

Съгласно чл.22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита, имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело.

Пострадалите от извършено престъпление по чл.144, ал. 3 НК – закана с убийство, както и лицата, спрямо които е нарушена издадена заповед за защита от домашно насилие, имат право на правна помощ по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за правната помощ. В определени случаи също има възможност правната помощ да е безплатна, като преценката се извършва от съда, при вече образувано съдебно производство.

 

  1. ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В досъдебното производство пострадалият има следните права:

  • да бъде уведомен за правата си в наказателното производство;
  • да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
  • да бъде информиран за хода на наказателното производство;
  • да участва в производството съгласно установеното в този кодекс;
  • да прави искания, бележки и възражения;
  • да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;
  • да има повереник;
  • да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.

Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес в страната за призоваване и уведомяване за хода на производството.

При изрично съгласие на пострадалия, което може да бъде оттеглено по всяко време, призоваването и уведомяването може да се извърши и на посочен от него електронен адрес.

 

III. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ  КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИ БЛИЗКИ

 

1.Съд

Защита от домашно насилие може да поискате с молба до Районния съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице. Молбата може да бъде подадена от:

- пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;

- брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;

- настойника или попечителя на пострадалото лице;

- директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

Въз основа на Вашата молба, ще бъде образувано дело. В случай, че се докаже осъществено насилие, ще бъдат допуснати мерки за защита срещу домашно насилие.

Съдът може да задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Вас, да го отстрани от семейното жилище, да му забрани да Ви доближава, да приближава жилището Ви, местата за социални контакти, работата Ви, да го задължи да посещава специализирани програми и др. Мерките са изчерпателно изброени в Закона за защита срещу домашното насилие и чл.67 от НПК.

 

Районен съд – гр.Кърджали

Адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №48

тел: +359 (361) 651 90; Факс: +359 (361) 651 90; 

E-mail: [email protected] 

 

 

2.Прокуратура

Неизпълнението на заповед за защита от домашното насилие е престъпление по българския Наказателен кодекс и в такъв случай имате основание да се обърнете към прокуратурата. Към прокуратурата следва да се обърнете и в случаите, когато домашното насилие е упражнено по начин, който определя действията като престъпни на самостоятелно основание  – например, причинени са телесни увреждания, унищожени са вещи, осъществено е хулиганство, самоуправство, закана за убийство и др.

 

Районна прокуратура – гр.Кърджали

Адрес: гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ №1, етаж 3, Деловодство.

Тел. за връзка: 0361/21 311, факс: 0361/21310,

е-mail: [email protected]

 

3.Министерство на вътрешните работи

МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Проследяват изпълнението на заповедите за защита, като в случаи че констатират нарушение, незабавно сигнализират на прокуратурата.

 

РУ на МВР - Кърджали

Адрес: ул."Осми март" № 57, Тел.: 0361/69 623.

 

РУ на МВР - Момчилград

Адрес: гр.Момчилград, ул."Гюмюрджинска" № 15

Телефон: 03631/6111

 

РУ на МВР - Крумовград

Адрес: гр.Крумовград, пл."България" № 16

Телефон: 03641 / 71-50, 03641 / 71-51;

 

РУ на МВР - Ардино

Адрес: гр.Ардино, ул."Бор" № 2, телефон: 03651/4102, 03651/4103;

 

РУ на МВР- Кирково

Адрес: с.Кирково, телефон: 03679/2111

 

РУ на МВР- Джебел

Адрес: гр.Джебел, ул."Антарктида" № 1

Телефон: 03632/2113 и 0361/69023.

 

 

4.Агенция за социално подпомагане (адрес на регионалната дирекция в гр.Кърджали, ул. „Деспот Слав“ № 1, етаж 4, стая404, телефон: 0361/6-23-03, е-mail: [email protected]

Агенцията инициира чрез териториалните си структури (дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални услуги в общността за помощ и подкрепа. Агенцията също така проследява изпълнението на някои от заповедите за незабавна защита.

 

ДСП - Кърджали

Адрес - гр. Кърджали, ул."Миньорска" № 1, телефон - 0361/658-23;

 

ДСП – Момчилград

Адрес–гр. Момчилград, ул."Васил Левски" № 8, телефон-03631/61-03;

 

ДСП – Крумовград,

Адрес - гр. Крумовград, ул."Трети март" № 3, телефон 03641/72-61;

 

ДСП - Ардино

Адрес - гр. Ардино, ул."Бели брези" № 29, телефон – 03651/40-67;

 

ДСП - Джебел

Адрес - гр.Септември, бул.“България“ №70, телефон: 03561/24 61;

 

ДСП – Кирково

Адрес - с. Кирково, ул."Димитър Благоев" № 34, телефон: 03679/32-71

 

5.Държавна агенция за закрила на детето

Адрес - гр.София, ул.„Триадица” №2, тел.: +359 2 933 90 10

          Агенцията проследява случаите на деца, пострадали от домашно насилие; приема сигнали за случаи на деца, пострадали от домашно насилие, и от своя страна сигнализира органите за закрила на териториално ниво.

Дружества или юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

Те оказват подкрепа на пострадалите от домашно насилие, като им предоставят социални услуги, както и  юридическа и психологическа помощ.