3 Април 2017 г.

Вьтрешни правила за организация на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура Кърджали

Сподели

Чл.1 Настоящите правила уреждат организацията на работа на прокурорският помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали.

Чл.2 (1) Прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали се назначава от административния ръководител, окръжен прокурор, въз основа на издържан конкурс за съдебен служител, по реда предвиден в Правилника за администрацията на ПРБ.

(2) За прокурорски помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали се назначава лице което:

 1. има висше образование по специалността „право";
 2. е преминало стажа по Закона за съдебната власт и е придобило юридическа правоспособност;
 3. притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. не е дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на ВСС за накърняване на престижа на съдебната власт;
 6. не страда от психично заболяване;

6600 Кърджали ул."Етарх Йосиф" № 1 тел: 0361 21411 факс: 0361 21410 e-mail: op [email protected]

 1. Познава нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността;
 2. Притежава компютърна грамотност.

(3). Прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали се атестира и повишава в ранг по реда на Правилника за администрацията на ПРБ.

Чл.З (1) Прокурорският помощник подпомага Административния ръководител на Окръжна прокуратура - Кърджали,Заместник административните ръководители и прокурорите в Окръжна прокуратура - Кърджали в тяхната работа.

(2) На прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали, могат да бъдат възлагани дейности като:

 • Изготвяне проекти на прокурорски актове ( актове по досъдебното производство, инстанционни актове, актове по изпълнение на наказанието, актове във връзка с международно правно сътрудничество и ЗЕЕЗА,, по ГСН, АСН и други;)
 • изготвяне проекти на отговори на писма и сигнали;
 • проучване, анализиране и обобщаване правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
 • изготвяне писмени становища по конкретни въпроси;
 • участва в изготвянето на проекти за вътрешни актове - може да осъществява съгласуване и контрол по проекти на вътрешни актове;

-участване при изготвяне и обобщаване на всякакви видове статистически таблици, анализи и справки;

-участва в работни срещи, семинари, кнференции и други мероприятия;

-указва съдействие на съдебните служители в рамките на своята компетентност.

 • Изпълнява и други задачи, възложени му от Административния ръководител на Окръжна прокуратура - Кърджали, заместниците на Административния ръководител и прокурорите в Окръжна прокуратура - Кърджали.

Чл.4 (1) Прокурорският помощник носи отговорност за резултатите от изпълняваните от него функционални задължения.

(2) При изпълнение на възложените му задачи прокурорския помощник осъществява професионални контакти с магистрати и служители от

Прокуратурата на РБ, както и с органи и организации в кръга на своите функционални задължения.

Чл.5 (1) Прокурорския помощник изпълнява задълженията си възложени му с писмена резолюция от Административния ръководител на Окръжна прокуратура - гр. Кърджали, заместник административните ръководители и прокурорите от ОП - Кърджали .

(2) Прокурорския помощник води книга за отразяване на работата му, в която се описва всеки един проект на акт, справка или друга дейност изготвени от прокурорския помощник съобразно специфичните му служебни задължения по длъжностна характеристика и възложените допълнителни задачи от административния ръководител.

Чл.6 (1) Прокурорският помощник изпълнява възложените му задачи, в срока, определен от Административния ръководител, заместник административните ръководители и прокурорите от Окръжна прокуратура - Кърджали.

(2) Прокурорският помощник представя изготвените от него проекти на постановления, отговори на писма, становища и други на прокурора възложил му задачата в електронен вид, като упоменава къде и как е записан файла в компютърната мрежа на ОП - Кърджали и/или на хартиен носител.

Чл.7 (1) Пи изпълнение на възложените му задачи, прокурорският помощник носи отговорност за :

-изготвените проекти на документи, които е съставил;

- за спазване на законодателството на РБ, всички вътрешни правила, правилници, инструкции и заповеди, касаещи дейността на ПРБ.

Чл.8 (1) Прокурорският помощник е длъжен да пази като служебна тайна сведенията, които са му станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.

(2) Във връзка със служебната си дейност, прокурорският помощник няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.

Чл.9 При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот прокурорския помощник трябва да има поведение съобразено с професионалната етика и да не накърнява престижа на съдебната власт.

з

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Настоящите правила се издават на основание чл.246а, ал.З от Закона за съдебната власт /ДП бр. 1/2011 г., в сила от 04.01.2011г., последно изм.бр. 62 от 2016г. в сила от 09.08.2016г.

§.2 Правилата влизат в сила от деня на утвърждаването и въвеждането им и се публикуват на интернет страницата на Окръжна прокуратура - Кърджали.

§.3 Контрол по изпълнението на настоящите правила се осъществява от Административния ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кърджали.

§4. Правилата се въвеждат със Заповед на Административния ръководител на ОП - Кърджали.

ЗАПОВЕД

ОП № 32/27.03.2017 г. гр. Кърджали

ОТНОСНО: утвърждаване и въвеждане на вътрешни правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали

ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ - Административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Кърджали, на основание чл. 246а, ал.З и чл. 140, ал. 1 т. 1 и ал.2 от Закона за съдебната власт,

РАЗПОР ЕЖДАМ:

 1. Утвърждавам Вътрешни правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура град Кърджали.
 2. Въвеждам в действие утвърдените вътрешни правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали.

Настоящата заповед, ведно с Вътрешните правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали да се връчат срещу подпис на прокурорския помощник в ОП - Кърджали, за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед, ведно с вътрешните правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали да се връчат чрез индивидуалните ел. адреси на прокурорите от ОП Кърджали, за сведение и изпълнение.

Заповедта, ведно с Вътрешните правила за организацията на работата на прокурорския помощник в Окръжна прокуратура - Кърджали да се публикуват на интернет страницата на ОП - Кърджали и на вътрешния Ведомствен информационен сайт на ОП - Кърджали.