12 Юни 2013 г.

Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина

Сподели

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - Бургас.

Районна прокуратура - Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура – Бургас“, открита с Решение ОПИ - 167/12.06.2013 г. на и. ф. Административен ръководител Районен прокурор на РП - Бургас, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата дружества ще бъдат отворени и оповестени на 02.08.2013 г. (петък) от 10:00 часа в Районна прокуратура – Бургас, ул. „Александровска” № 101, ет. 3.

Решение

Обявление