Уведомление за поверително третиране на личните данни

Прокуратурата на Република България (ПРБ) в рамките на своите конституционни правомощия следи за спазване на законността, като ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; може да извършва разследване; привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер; упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки; предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Дейността на администрацията на ПРБ се осъществява според правната рамка на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България.

За контакт с Прокуратурата на Република България:

София 1061, бул. „Витоша” № 2

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.prb.bg

  Като администратор на лични данни Прокуратурата на Република България осъществява дейността си в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. ПРБ спазва следните принципи при обработването на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработването и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  Общият регламент относно защитата на данните, както и Закона за защита на личните данни изискват от администраторите на лични данни да предоставят определена информация на лицата относно начина на използване (обработване) на техните лични данни.

Правни основания за обработване на лични данни от администрацията на Прокуратурата на Република България

  Администрацията на прокуратурата осъществява своята дейност на основание Правилника за дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България в интерес на обществото и съдебната власт и в съответствие с Конституцията, Закона за съдебната власт и с други нормативни актове. Администрацията в различните направления на дейността си обработва лични данни на различни правни основания по Общия регламент относно защитата на данните.

  Най-често администрацията на ПРБ обработва лични данни в изпълнение на конкретно правно задължение, произтичащо от различни нормативни актове - ЗСВ, ПАПРБ, ЗМВР, ЗДСл, КТ, ЗДОИ, ЗЗЛД, ЗЗД, КСО, ЗСч, ЗДДФЛ, ЗНАФ, НРВПО и тогава правното основание е:

 • чл. 6, параграф 1, б. „в“ от ОРЗД - спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

  Когато администрацията на ПРБ изисква и обработва данни за присъди, които се съдържат в свидетелствата за съдимост, то също е в изпълнение на конкретно законово задължение за спазване на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  За целите на сключване и изпълнение на договори администрацията на ПРБ се позовава на :

 • чл. 6, параграф 1, б. „б“ от ОРЗД - изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

  Когато обработва чувствителни данни, каквито са например данните за здравето, администрацията на ПРБ се съобразява с допълнителните изисквания на ОРЗД. Така администрацията на ПРБ обработва чувствителни данни на основание:

 • чл. 9, параграф 2, б. „б“ и „з“ от ОРЗД - за целите на изпълнението на задълженията на администратора по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, доколкото това е разрешено от българското законодателство, както и за целите на трудовата медицина.

  Обработването на лични данни от видеонаблюдението се извършва с цел охрана на хора и имущество, както и за контрол на работното време. 

  По изключение е възможно да се осъществява конкретна дейност на обработване на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от ОРЗД - субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Права на субектите на данни при дейността на администрацията на ПРБ

  Във връзка с извършваната от администрацията на ПРБ дейност и обработваните техни лични данни субектите на данни имат право на :

 • Достъп до личните им данни;
 • Коригиране или изтриване на личните им данни;
 • Ограничаване на обработването им;
 • Право на възражение срещу обработването на техните данни;
 • Преносимост на данните (при определени предпоставки);
 • Право да не бъдат обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране.

  Правата се упражняват по заявление като се използва определената за това бланка и се подава по някой от посочените в настоящето уведомление канали за комуникация. Администрацията на ПРБ ще приеме искането и ако е не използвана предоставената форма, но при всички случаи, за да бъде разгледано, то трябва да отговоря на минималните законови изисквания – да е в писмена форма и да съдържа:

     1. Име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице, определени от администратора, във връзка с извършваната от него дейност;

     2. Описание на искането;

     3. Предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;

     4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

     5. При подаването на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и пълномощното.

  Образец на искане за упражняване на правата на субектите на лични данни може да намерите тук.

 

  По всички въпроси, свързани с обработването на лични данни при дейността на администрацията на Прокуратурата и с упражняването на правата им, субектите на данни могат да се обърнат към определеното от Прокуратурата на Република България длъжностно лице по защита на данните - [email protected].

Право на жалба до КЗЛД

  Според Общия регламент относно защитата на данните субектите на данни имат право на жалба до надзорен орган във връзка с обработването на техните лични данни от администрацията на Прокуратурата. Надзорен орган в Република България върху дейността по защита на личните данни в ПРБ извън дейността й на орган на съдебна власт е Комисията за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, тел.: +359 2 915 3 518, [email protected], [email protected], www.cpdp.bg

Колко време се съхраняват личните данни

  Информацията се поддържа точна и актуална и не се съхранява за по-дълго от необходимото време. Сроковете на съхранение на личните данни са съобразени с определеното в нормативните актове и Номенклатурата на делата в ПРБ, която се поддържа в съответствие със Закона за Националния архивен фонд

1.     Информация за кандидати за работа

Цели на обработването и правни основания

  Обработването на лични данни в процеса на набиране на нови служители е с цел да се прецени дали кандидатът е подходящ за длъжността, за която кандидатства, както и с цел осъществяване на контакт.

  Правното основание, въз основа на което се обработват лични данни, е смесено:

 • Съгласие на кандидата – по чл. 6, параграф 1, б. „а“ от ОРЗД – относно обработването на личните данни за целите на кандидатстването или конкурса, изразено чрез фактическите действия по подаване на документите и
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение по изискване на определени документи - чл. 6, параграф 1, б. „б“ от ОРЗД, а по отношение специалните категории лични данни се прилага чл. 9, параграф 2, б. б) от ОРЗД във връзка с трудовото законодателство на Република България.
 • Когато администрацията на ПРБ изисква и обработва данни за присъди, които се съдържат в свидетелството за съдимост, това се прави също в изпълнение на конкретно законово задължение по изискванията за заемане на съответната длъжност.

  Резултати от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт и на общодостъпно място.

Данни, които се обработват

  Основните категории данни са:

 • Лична информация – имена, дата на раждане, месторождение, българско гражданство, както и информация за контакт – адрес за кореспонденция, телефонен номер, ел. поща и др.
 • Информация за образователна подготовка – образователна степен, допълнителна квалификация и др.
 • Информация за професионален опит – предходни или настоящи организации, в които кандидатът е работил, упражняване на свободни професии и др.

  Във връзка със специфични нормативни изисквания за конкурсите за встъпване в трудово правоотношение като съдебен служител е възможно обработване на специални категории данни като данни за здравословното състояние и др., лични данни, свързани с присъди и нарушения, както и данни, свързани с политически неутралитет.

На кого се предоставят личните данни

  Като правило тези лични данни не се предоставят на трети лица.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

  Администрацията на Прокуратурата на Република България не използва личните данни, събрани в процеса на кандидатстване за работа, за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

  За неизбраните кандидати предоставените лични данни се унищожават не по-късно от законовия срок, след приключване на конкурсната или друга процедура по избор на кандидати.

  В случай че са представени оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, те се връщат на субекта на данни, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата. Вътрешни документи на органа от проведения конкурс или кандидатстване се съхраняват до 3 години.

2.     Информация за настоящи и бивши служители

  Прокуратурата на Република България обработва лични данни на прокурори, следователи, съдебни служители, служители по ЗМВР, държавни служители, лица по трудово правоотношение и изпълнители по граждански договори.

Цели на обработването и правни основания

  Основните цели на обработване на личните данни на настоящи и бивши магистрати  и съдебни служители в Прокуратурата на Република България са :

 • Да се осигури изплащане на съответните възнаграждения и обезщетения, да се осъществи задължителното обществено и здравно осигуряване и застраховане, да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да се подържа и актуализира съответното кадрово досие;
 • Да се подготви и предостави информация до други публични органи;
 • Да се издаде трудова или служебна книжка;
 • Да се издаде служебна карта;
 • Да се осъществява контакт със съответния служител;
 • Да се осъществят обучителни мероприятия и да се осигури почивка на магистрати и съдебни служители на Прокуратурата на Република България, членовете на техните семейства и други придружаващи лица в учебните бази на ПРБ.

  Правното основание, въз основа на което се обработват личните данни, е основно изпълнение на законово задължение (чл. 6, ал. 1, б. „в“ от ОРЗД), а именно:

 • Данните във връзка със сключването на трудов договор като съдебен служител се обработват в изпълнение на Закона за съдебната власт, Кодекса на труда и Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България, а данните за встъпване в служебно правоотношение се обработват в изпълнение на ЗСВ, ЗЗЛЗВНП и ЗМВР.
 • Данните относно здравето в хода на трудовото или служебното правоотношение се обработват в изпълнение на Кодекса на труда, ЗСВ, ЗМВР, Закона за здравето и съответни подзаконови нормативни актове.
 • По отношение на специфичната информация, обработвана за магистратите, съдебните и държавните служители, ПРБ изпълнява задължения и по Закона за съдебната власт, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България по отношение на правилата за несъвместимост.
 • За конкретни длъжности и конкретни случаи, възникнали в хода на трудовото или служебно правоотношение, се изпълняват и специални изисквания на изброените вече нормативни актове, както и на други относими такива.
 • Когато личните данни се обработват във връзка с използване на учебните бази на ПРБ това става на основание заявено съгласие от съответните субекти чрез подаване на заявка за ползването им, както и на основание изискванията на Закона за туризма.
 • Обработването на лични данни при ползването на ведомствени жилища се осъществява на основание съгласие, заявено чрез кандидатстване за такова жилище, както и при спазване разпоредбите на ЗДС, ППЗДС и издадените в изпълнение на закона Правила за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди.
Данни, които се обработват

  Основните категории данни, които се обработват, са:

   1. Предоставените от субекта на данни и събрани в хода на кандидатстването му за съответната позиция, които се съхраняват в кадровото досие.

   2. Данни, необходими за сключване на трудов договор или изготвяне на актове за назначение, а именно:

 • Физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, данни от документа за самоличност, месторождение, телефон
 • Социална идентичност - придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността, професионален опит, информация за ползван платен годишен отпуск
 • Данни относно здравето – под формата на документ за медицински преглед, и декларация, че не сте поставени под запрещение
 • Данни, свързани с присъди и нарушения – въз основа на законово задължение за конкретната длъжност
 • Информация, изискуема във връзка с правилата за несъвместимост – информация, свързана със заемането на друга длъжност или извършване на търговска дейност, относно роднинска връзка или фактическо съжителство с лица, с които бихте се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол, както и информация, свързана с ръководна или контролна длъжност в политически партии.
 • Информация във връзка с имущество и интереси – информация за имотно състояние и доходи, както и информация за доходите на съпруг/съпруга, свързана с антикорупционното законодателство, а така също и при кандидатстване за ползване на ведомствено жилище.

    3. Информация, събирана в хода на служебното или трудово правоотношение:

 • Икономическа идентичност – осигурителен доход, размер на възнаграждение;
 • Информация във връзка с имущество и интереси – ежегодна информация за имотно състояние, доходи, както и информация за доходите на съпруг/съпруга, свързана с антикорупционното законодателство; имотно състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества;
 • Информация, свързана със съществуване, изменение и прекратяване на трудовото или служебно правоотношение
 • Данни относно здравето – информация от болнични листове, ТЕЛК и др.
 • Социална идентичност – произход, среда, заемана длъжност в администрацията, образование, трудова дейност; данни относно отглеждани деца в случай на наложен запор на трудово/служебно възнаграждение.
 • Данни за съществуващи задължения - в случай на наложен запор на трудово/ служебно възнаграждение.
 • Данни за членовете на семействата при ползване на учебните бази и ведомствени жилища.
Източник на данните

  По-голямата част от информацията, с която администрацията на ПРБ разполага, се предоставя от субектите на данни лично.

  Част от документите, удостоверяващи обработвана информация, се приемат само с цел снемане на съответната информация. Администрацията на ПРБ не събира копия или оригинали на документи, в случай че няма нормативно основание за това.

На кого се предоставят личните данни

  Като правило ПРБ не предоставя тези лични данни на трети лица, освен в случаи, в които това е определено в закона като посочените по долу.

  Информация за служители на ПРБ се предоставя на трети лица, основно публични органи, във връзка с изискванията на законодателството в Република България. Получатели на информация могат да са: Главна инспекция по труда, НАП, НОИ, съдебни изпълнители, ВСС, Инспектората към ВСС, НИП, КПКОНПИ, АДФИ, Сметна палата, служба по трудова медицина и др.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

  ПРБ не използва личните данните, събрани във връзка с качеството на служител в ПРБ, за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

3.     Информация за посетители на сайта на ПРБ

  Интернет страницата на Прокуратурата на Република България е основно средство за информиране и комуникация с граждани. На сайта се публикуват често задавани въпроси, доклади и анализи, искания и становища по конституционни и тълкувателни дела, актове за обществени консултации, вътрешни и междуведомствени актове, справки по години за досъдебни производства, преписки по следствения и надзора за законност, новини и информация, касаеща гражданите, като тази за дела от обществен интерес и др. Така публикуваната информация не съдържа лични данни.

  Наред с това административните услуги, които ПРБ предлага на гражданите, налагат обработването на лични данни. Определени услуги се предоставят на сайта чрез е-подпис.

  Сигнали до прокуратурата могат да се подават и в електронен вид чрез попълване на електронна форма при събиране на необходимите данни от подателя с цел да се избегне третиране на сигнала като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Обработвани данни и цели

  В рамките на услугите, които са достъпни през интернет страницата, ПРБ обработва:

 • Данни за идентификация – три имена, точен пощенски адрес, телефон с цел да се идентифицира подателя на сигнала, а също и че се предоставя информация на лицето, което я е поискало. По – голямата част от услугите са достъпни чрез използване на е-подпис.
 • Допълнителни данни – информация, която субектите на данни доброволно предоставят с цел обработване на сигнал или получаване на поисканата информация по ЗДОИ.
 • Данни, свързани с използването на интернет страницата – Прокуратурата, може да обработва данни, включително IP адреси на потребители във връзка с постигане адекватно ниво на информационна сигурност.

  Сигурността на интернет страницата на ПРБ се гарантира от прилагането на адекватни технически и организационни мерки. Трансферът на данни между потребителя и сайта се осъществява посредством SSL протокол, който осигурява конфиденциалността и интегритета на данните.

  (Вижте и Условията за използване на бисквитки)
4.     Информация за лица, чиито данни се обработват за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления.

  Прокуратурата на Република България (ПРБ), в качеството й на орган на съдебна власт, обработва лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания.

  Във връзка с изпълнение на конституционните си правомощия Прокуратурата на Република България се явява администратор на лични данни по смисъла на Глава осма от Закона за защита на личните данни.

Цели на обработването и правни основания

  Обработването на лични данни е свързано с изпълнението на правомощията на прокуратурата, изпълнението на нормативно установените функции и задължения на прокурорите и следователите във връзка с дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване, наказателно преследване, както и изпълнението на наказанията (ЗСВ, НПК, АПК, ЗИНЗС).

Категории субекти на данни

  Това са лицата по прокурорски преписки, участници в досъдебното и съдебното производство, лица, изтърпяващи наказание. Също така и лица, застрашени във връзка с наказателно производство, лица, охранявани при условията и по реда на НПК, лица, принудително довеждани до орган на съдебната власт по разпореждане на главния прокурор.

Категории лични данни

  Данни, свързани с физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, данни на лична карта, месторождение, телефон, подпис, както и други данни, събирани и съхранявани в хода и за нуждите на разследването и защитата на застрашени лица.

Категориите получатели, пред които се разкриват личните данни

  Личните данни се разкриват на субектите на данни и органите и лицата, предвидени в нормативен акт.

Права на субектите на лични данни по Глава осма от ЗЗЛД

  При обработването на лични данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания субектът на данни има следните права:

 • Да получи потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, и ако това е така, да получи достъп до тях, както и информация за обработваните категории лични данни и личните данни, които са в процес на обработване, както и всякаква налична информация за техния произход, освен когато тя е защитена от закон тайна;
 • Да поиска коригиране на неточните лични данни, свързани с него, както и допълване на непълните лични данни;
 • Да поиска изтриване на личните данни, които го засягат, когато обработването нарушава разпоредбите на ЗЗЛД;
 • Да поиска ограничаване на обработването им, без да бъдат изтрити, когато точността на личните данни се оспорва от субекта на данните и това не може да се провери или личните данни трябва да се запазят за доказателствени цели;
 • Преди премахването на ограничаването на обработването, администраторът е длъжен да информира субекта на данните;
 • Да бъде писмено информиран, когато администраторът отказва да коригира, допълни, изтрие или ограничи обработването на лични данни;
 • Да подаде жалба до Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и да търси защита по съдебен ред;
 • Упражняването на правата на субекта на лични данни, когато личните данни се съдържат в документ или материали по дело, изготвени по наказателно производство, не може да засяга или да противоречи на разпоредбите на НПК.

  ПРБ предоставя информацията по начина на постъпване на искането. Когато това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, информацията се предоставя по друг подходящ начин, включително по електронен път. ПРБ отговаря на искането на субекта на данни или го информира писмено за действията, предприети във връзка с неговото искане, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията.

Начини за връзка с ПРБ

  За упражняването на права, свързани с обработването на лични данни от Прокуратурата на Република България като орган на съдебна власт, субектите на данни могат да подадат своите искания по някой от посочените начини:

 • Като изпратят своето искане за упражняване на права в писмена форма на адрес: гр. София 1061, бул. “Витоша” № 2;
 • Като подадат лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. София 1061, бул. “Витоша” № 2;
 • Като изпратят своето искане за упражняване на права на електронна поща: [email protected]. Писмото трябва да е подписано с електронен подпис.
Право на жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Правото на жалба на субектите на данни се упражнява чрез подаването й до надзорния орган Инспекторат към Висшия съдебен съвет: гр. София, п.к. 1000, ул. "Георг Вашингтон" №17, тел. деловодство - 02 9057550, факс: 02 9057503, [email protected], http://www.inspectoratvss.bg/

 

Заявление от субект на данни

Декларация за съгласие на субекта на данните

Оттегляне на съгласие от субекта на данните

Съобщение за използване на бисквитки

 Регламент (ЕС) 2016/679

Закон за защита на личните данни