1. Какво представлява Прокуратурата на Република България?

Прокуратурата на Република България е орган на съдебната власт, състоящ се от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Специализирана прокуратура, военноокръжни прокуратури и районни прокуратури.

В състава на окръжните прокуратури влизат окръжни следствени отдели, а в състава на Специализираната прокуратура - Следствен отдел.

2. Каква е основната функция на прокуратурата?

Тя привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

3. Кога отивате в прокуратурата?

  • Когато сте пострадали от престъпление или сте станали свидетел на такова.
  • Когато лица, страдащи от психични заболявания, създават опасност за здравето и живота си или тези на околните, но не желаят да се лекуват доброволно.
  • Когато имате образувана преписка в Районното полицейско управление /РПУ/, която е изпратена за решаване в прокуратурата. Ако преписката е започната от Вас или от друго лице против Вас, само лично Вие можете да правите справка за преписката си или чрез упълномощен от Вас адвокат.
  • Когато имате нужда от удостоверение, че срещу Вас не се водят досъдебни производства /наказателни дела/ при кандидатстване за определена работа, от съответната окръжна прокуратура трябва да поискате и да получите формуляр, че не сте под съд и следствие. Този формуляр заверявате първо в районната прокуратура, а след това го занасяте в окръжната прокуратура. Там, след проверка, ще Ви издадат удостоверение, че не сте под съд и следствие.
  • Когато имате нужда от издаване на удостоверение, че в прокуратурата има досъдебно производство за открадната кола, лични документи или други вещи.
  • Когато искате да получите препис от постановление или информация за постановени актове.

4. Къде да намерите органите на прокуратурата?

По принцип прокуратурата се намира в сградата на Съдебната палата в съответния град, но може да е разположена и в отделна сграда.

Адресите на всички прокуратури в страната може да видите тук.

5. Какъв е редът за подаване на информация в прокуратурата за извършено престъпление?

Съобщението за извършено престъпление е препоръчително да бъде писмено и трябва да съдържа:

- пълни данни за лицето, от което се подава (трите имена, адрес за призоваване, телефон за контакт);
- подробно описание на всички обстоятелства, които сте възприели или са ви станали известни;
 - да бъде подписано лично от подателя;

Анонимните съобщения не могат да послужат за започване на разследване.

Сигналът може да се изпрати и по пощата на адреса на съответната прокуратура.

Всяка подадена от Вас информация, под формата на сигнал, жалба  и др., се завежда от служителите в регистрационните дневници, като Вие получавате картонче с входящия номер. Трябва да запазите /или запомните/ този номер, защото справки за хода на своя сигнал можете да правите в прокуратурата най-лесно и бързо, след като го посочите.

6. Длъжен ли сте да знаете и да посочите точно какво е престъплението, за което подавате сигнал?

Не. По-голямата част от гражданите нямат юридическо образование и поради това не биха могли да са наясно с разпоредбите на наказателното законодателство.

Важно е да изложите в сигнала си всички факти, които са Ви известни и които според Вас са престъпно посегателство.

7. До коя прокуратура да подадете своята жалба за извършено престъпление?

Писмения си сигнал /жалба или съобщение/ можете да подадете в деловодството на прокуратурата, в чийто район е извършено престъплението. Обикновено това е съответната районна прокуратура, но ако компетентна е окръжната прокуратура, съобщението Ви служебно ще й бъде препратено.

Не се безпокойте. Не сте длъжни да знаете и правилно да прецените коя е компетентната за жалбата Ви прокуратура. Във всички случаи, ако сте допуснали грешка, сигналът Ви ще бъде изпратен на правилния адресат. Прокуратурата е длъжна по закон и служебно да следи за подсъдността.

Служителите ще заведат Вашето съобщение в регистрационните дневници и ще ви дадат картонче с входящ номер, което трябва да пазите, за да можете да получавате информация за движението по преписката.

8. Възможно ли е да изпратите сигнала си до главния прокурор на Република България?

Бихте могли да го направите, но това не е необходимо. Главният прокурор не решава преписки. Затова впоследствие сигналът Ви ще бъде препратен на компетентната териториална прокуратура, а това неминуемо ще забави развитието по случая Ви.

9. Задължително ли е да сте потърпевш от престъпление, за да подадете жалба или сигнал?

Не. Сигнал може да бъде подаден до прокуратурата от всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори той да не е пострадал.

Нещо повече, по закон гражданите са длъжни да информират прокуратурата или полицията, когато узнаят или са станали свидетели на извършено престъпление.

10. Възможно ли да подадете жалба направо в полицията?

Разбира се. В повечето случаи това дори е препоръчително, защото се съкращава времето за разкриване на престъплението.

Жалбите си може да подавате и в съответните полицейски управления, като служителите в тях са длъжни да ги приемат, да ги регистрират и да получите входящ номер.

В този случай полицията ще извърши проверка и при установяване на данни за извършено престъпление е длъжна да уведоми  прокуратурата, като изпрати Вашата жалба и материалите от проверката в прокуратурата.

При евентуален отказ от органите на полицията да приемат жалбата или сигнала Ви или не реагират на Вашия случай, незабавно уведомете прокуратурата.

Ако станете жертва или свидетел на престъпление, Вие можете незабавно да съобщите това на телефон 112. ПозвъняванетоВи на телефона за спешни и аварийни обаждания не представлява пречка за подаване на писмено съобщение до прокуратурата или полицията.

11. Какво се случва след като подадете жалбата си в прокуратурата?

Вашата жалба или сигнал ще бъдат разгледани от прокурор в съответната прокуратура, който ще прецени дали посегателството срещу Вас съдържа елементите на извършено престъпление. Ако данните сочат престъпление,прокурорът може да образува досъдебно производство, да изпрати Вашия сигнал на органите на МВР или на друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

12. Какво е престъпление?

Точна дефиниция на понятието „престъпление” дава Наказателният кодекс:

Чл. 9.(1) Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

(2) Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

Престъпления са само най-тежките и най-опасните за обществото и държавата нарушения на законите и правата на гражданите.

Всички престъпления са изчерпателно посочени в Наказателния кодекс. Нищо извън обхвата на Наказателния кодекс не е престъпление. Това е основен принцип на наказателното право. Той е изрично посочен в закона. Не може да бъде пренебрегван или заобиколен по никакъв начин /така е не само в България, а и във всички правни системи по света/.

13. Какво ще стане, ако в жалбата Ви ИМА данни за извършено престъпление, които се потвърдят при проверката?

Прокуратурата ще образува досъдебно производство, за което Вие ще бъдете писмено уведомени.

В зависимост от конкретния казус, делото може да се разследва от разследващ полицай, следовател или прокурор.

В по-голямата част от случаите разследването се води от разследващ полицай.

Прокурор в съответната прокуратура ще осъществява ръководство и надзор върху разследването по досъдебното  производство, ще съблюдава за спазване на законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определените срокове.

14. Какво ще стане, ако в жалбата Ви НЯМА данни за извършено престъпление?

В зависимост от конкретния случай, прокурорът ще реши преписката по един от изброените по-долу начини.

1. Ще върне сигнала или получената друга информация за допълване на техния подател.
2.  Ще прекрати преписката.
3.  Ще изпрати преписката по компетентност на контролните органи за търсене на административнонаказателна отговорност.
4. Ще извърши лично предварителна проверка.
5. Ще откаже образуването на досъдебно производство.

15. Ще бъдете ли призовани по вече образуваното дело?

Вие ще бъдете призовани за разпит като свидетел от разследващ полицай, следовател или прокурор. По време на разпита ще Ви бъдат разяснени правата и задълженията, които имате като свидетел или пострадал /в зависимост от качеството Ви/.

Внимателно се запознайте с тях, за да можете ефективно да ги упражните, когато прецените. Ако нещо не разбирате, изискайте да Ви го обяснят.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

16. Кога може да бъдете потърсени от прокуратурата?

С оглед своите компетенции, прокуратурата може да извършва разследване и да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления.

Може да бъдете призовани в прокуратурата във връзка с извършващи се проверки или образувани досъдебни производства. В призовката Ви ще бъде изрично записано в какво качество сте потърсени – обвиняем или свидетел.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

17. Необходим ли Ви е адвокат при посещение в прокуратурата?

Ваше право е да си упълномощите защитник, а не задължение.

Има случаи, в които защитата по закон е задължителна.

18. Прокуратурата има ли възможност сама да започне проверка или да образува досъдебно производство или това става само по сигнал?

Прокуратурата може да се самосезира в случай, че се натъкне на данни за извършено престъпление. Но това е изключение от общия ред за сигнализиране на институцията, което следва да се прави от граждани и длъжностни лица в държавни органи.

19. Може ли прокуратурата да Ви издаде свидетелство за съдимост?

Не. Свидетелство за съдимост се издава от Районния съд по месторождението на лицето.

Прокуратурата по адресната Ви регистрация може да Ви издаде удостоверение, че не сте под съд и следствие.

20. Към прокуратурата ли да се обърнете при извършено домашно насилие?

Информация, предназначена за пострадали от домашно насилие лица

 1.           Защита от домашно насилие може да поискате с молба до Районния съд по местоизвършване на посегателството.

Въз основа на Вашата молба ще бъде образувано дело.  В случай, че се докаже осъществено насилие, ще бъдат допуснати мерки за защита срещу домашно насилие. Съдът може да задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Вас, да го отстрани от семейното жилище, да му забрани да приближава жилището Ви, местата за социални контакти, работата Ви, да го задължи да посещава специализирани програми и др. Мерките са изчерпателно изброени в Закона за защита срещу домашното насилие.

2.           В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

3.           Неизпълнението на заповед за защита от домашното насилие е престъпление по българския Наказателен кодекс и в такъв случай имате основание да се обърнете към прокуратурата. 

Към прокуратурата следва да се обърнете и в случаите, когато домашното насилие е упражнено по начин, който определя действията като престъпни на самостоятелно основание  – например, причинени са телесни увреждания, унищожени са вещи, осъществено е хулиганство, самоуправство и др.

 

Защита, когато осъщественото домашно насилие съставлява престъпление от частен характер:

Наказателен кодекс

Чл. 161. (1) За лека телесна повреда по чл. 130 и 131, an. 1, точки 3 - 5, за лека и средна телесна повреда по чл. 132, за престъпленията по чл. 144, ал. 1, чл. 145, чл. 146 - 148а, както и за телесна повреда по чл. 129,132,133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.

(2) За престъпления по чл. 133, чл. 135, aл. 1, 3 н 4 и чл. 139 - 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане.

Чл. 175. (1) За престъпления по чл. 170, ал. 1 и 4, чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 2 н чл. 173 наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.

(2) За престъпления по чл. 172, ал. 1 н чл. 174 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане.

Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:

1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъплението е частно имущество;

2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.

 

Защитата по Закона за домашното насилие, когато осъщественото домашно насилие не съставлява престъпление

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, конто се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо н емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Отговорността по Закона за домашното насилие не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя.

Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или с било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител или приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита.

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

Мерките за защита от домашното насилие са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице; директора на дирекция "Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Молбата е писмена и съдържа: имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция ’'Социално подпомагане"; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес; имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс; данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя; датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие; подпис.

Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие.

Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение дали се води на психиатричен отчет,

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

При подаване на молба не се внася държавна такса.

При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания.

21. Какво да направите, ако смятате, че прокурорът не е изпълнил съвестно своите задължения или имате информация за корупция?

- Всяка прокуратура има пощенска кутия, в която могат да се подават писмени сигнали срещу корупция
- Сигнали могат да се подават също в деловодствата на по-горестоящата прокуратура, в инспекторатите на Прокуратурата, на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет
- По електронен път можете да подадете сигнал до:
Върховната касационна прокуратура: [email protected], Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Висшия съдебен съвет: [email protected] Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или през страницата: www.vss.justice.bg, където в рубриката „Борба с корупцията“ ще намерите образец за сигнал и директна връзка за изпращане на сигнала