13 Май 2016 г.

Внесени прокурорски актове от ОП Ямбол за м.април на 2016 г. за престъпления, представляващи висока степен на обществена опасност и/или предмет на проявен медиен или обществен интерес

Сподели

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 11.04.2016 г. на съд е предаден Г. Н. Г. - от гр.Димитровград, обл.Хасково, за това, че на 14.02.2016 г., около 12.45 ч., в гр.Елхово, обл.Ямболска, на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и път I-7, е предложил подкуп на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение на полицейски служители при РУ – Елхово, за да не извършат действия по служба –да не съставят АУАН за извършени нарушения на ЗДвП и на Кодекса за застраховането - престъпление по чл.304а от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 11.04.2016 г. на съд е предаден Г. Н. Г. - от гр.Димитровград, обл.Хасково, за това, че на 14.02.2016 г., около 12.45 ч., в гр.Елхово, обл.Ямболска, на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и път I-7, е предложил подкуп на длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение на полицейски служители при РУ – Елхово, за да не извършат действия по служба –да не съставят АУАН за извършени нарушения на ЗДвП и на Кодекса за застраховането - престъпление по чл.304а от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Ямбол от 19.04.2016 г. на съд е предаден МЛ. Н. К., от с.Малко Шарково, общ.Болярово, обл.Ямбол, за това, че в качеството си на управител на „*******“ ЕООД - с.Мамарчево, общ.Болярово, обл.Ямбол, на 22.05.2013 г. представил чрез упълномощен от него представител пред ОС”********” - гр.Елхово, офис Болярово и ОД на ДФ”*********” – гр.Ямбол неверни сведения в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през стопанската 2012/2013 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти за местонахождението на заявените за подпомагане площи, за блокове на земеделски стопанства /БЗС/, за да получи за тях директни плащания по СЕПП и средства, предоставени от Европейския съюз на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, допълнителни средства по мярка 212 „Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР-2/, както и средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и подпомагане по мярка 213 – Натура 2000 за земеделски земи от програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ - всичко в размер на 2 096,44 лв. - престъпление по престъпление по чл.248а, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 от НК.

Образувано е съдебно производство по описа на Окръжен съд – Ямбол.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 27.04.2016 г., постановено по НОХД № 132/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. К. Н. К. – роден на 25.09.1959г. в с.Воден, обл.Ямбол, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца за това, че на 14.04.2011 г. и 31.05.2011 г. в гр.Болярово, пред ОС"********"-гр.Болярово и ДФ"******“ Областна Разплащателна Агенция – гр. Ямбол, в качеството на едноличен собственик и управител на „********“ ЕООД, е представил неверни сведения в Заявление по чл.32, ал.1, чл.41, ал.2 и чл.46, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, в приложената към него таблица за идентификация на използваните през 2011 г. парцели и в приложените по чл.32, ал.2 от ЗПЗП карти на блокове на земеделски стопанства /БЗС/, в нарушение на задължението си да представи такива по ЗПЗП и Наредба № 5/27.02.2009 г. на Министъра на земеделието и храните - посочил като постоянно затревени площи през 2011 г. без реално да ги използва и стопанисва, за да получи директни плащания по схема за единно плащане на площ /СЕПП/, както и за да получи плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР2/, предоставени от Европейския съюз на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ - всичко средства в общ размер на 10 632.88 лв. /десет хиляди шест стотин тридесет и два лв.88 ст./ - престъпление по чл.248а ал.3 вр. ал.2, вр. ал.1 от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

Съдебният акт е окончателен.

******

С Определение на Окръжен съд – Ямбол от 28.04.2016 г., постановено по НОХД № 143/2016 г. по описа на съда, Ямболският окръжен съд е одобрил сключеното между прокурор от Окръжна прокуратура – Ямбол и защитата на обвиняемия споразумение, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК е определил на обв. Й. И. М. – от гр.Ямбол, наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година, за това, че на 07.01.2016 г. в гр. Нова Загора, без надлежно разрешително е придобил и държал с цел разпространение до 18,45 часа на 07.01.2016 г. в гр. Ямбол високорисково наркотично вещество – хероин, като на 07.01.2016 г. в гр. Ямбол е разпространил – продал на две различни лица от гр.Ямбол високорисково наркотично вещество – хероин – престъпление по чл.354а, ал.1, предл.3, 4 и 5 от НК.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от 3 /три/ години.

Съдебният акт е окончателен.