СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с взето решение на ПК на ВСС за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в Окръжна прокуратура-Ямбол е създадена следната организация:

19 Март 2020 г.

Във връзка с взето решение на ПК на ВСС за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в Окръжна прокуратура-Ямбол е създадена следната организация:

Във връзка с взето решение на ПК на ВСС за определяне на мерки относно организацията на дейността на Прокуратурата на Република България по време на извънредното положение в Окръжна прокуратура-Ямбол е създадена следната организация:

Със Заповед № РД-04-46/18.03.2020 г. на И.Ф.Адм.ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Ямбол е разпоредено:

1. Прокурорите и съдебните служители да изпълняват служебните си задължения дистанционно, като спазват работното си време и при ограничен физически достъп до сградата на съда.

2. Изготвен е график на съдебните служители от състава на Окръжна прокуратура-Ямбол с достъп до помещения в сградата на Съдебна палата гр.Ямбол, етаж 3 и ОД на МВР – Ямбол, етаж 4, за изпълнение на служебните им задължения, от понеделник до петък от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 ч.

3. Променено е работното време на съдебните служители на длъжност „чистач“,  като с изрична заповед са разписани дейностите, които следва да бъдат извършвани за предпазване  от заболявания и вирусни инфекции (вкл. COVID-19).

4. Достъпът на магистрати до работните им кабинети в сградата на Съдебна палата - гр.Ямбол, ет.3 и ОД на МВР – гр.Ямбол, ет.4  да се извършва при извънредна необходимост.

5. Да се преустанови дейността по призоваване на лица по преписки и досъдебни производства, а в случаите на неотложност призоваването да се извършва по електронен път или телефон.

6. Подаването и приемането на документи от граждани да се извършва по пощата или по електронен път, а при крайна необходимост, по разписан със Заповед № РД-04-45/16.03.2020 г. на И.Ф. Адм. ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Ямбол ред.