Структура и организация

Териториалната компетентност на Окръжна прокуратура Враца покрива административна област Враца. В границите на областта са включени 10 общини: Мездра, Криводол, Бяла Слатина, Враца, Роман, Борован, Хайредин, Козлодуй, Оряхово и Мизия.

В структурно отношение Окръжна прокуратура се явява въззивна инстанция по отношение дейността на районните прокуратури  в съдебния район и оказва служебен контрол и надзор върху тях.

Съдебният район включва една районна прокуратура и включените към нея четири териториални отделения, за които Окръжна прокуратура Враца се явява въззивна инстанция:

  • Районна прокуратура Враца
  • Териториално отделение Мездра
  • Териториално отделение Бяла Слатина
  • Териториално отделение Козлодуй
  • Териториално отделение Оряхово

На обжалване пред нея подлежат всички актове на районните прокуратури, освен тези, за които изрично е предвидено в НПК, че се обжалват пред съответния първоинстанционен съд.

Гражданите могат да сезират с писмена молба Окръжна прокуратура всеки път, когато считат, че с акт на районната прокуратура са засегнати техни права и законни интереси. При отмяна на обжалвания акт, Окръжна прокуратура връща преписката в районната прокуратура със задължителни указания.