ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ…

Когато имате нужда от удостоверение, че срещу Вас не се водят досъдебни производства /наказателни дела/ при кандидатстване за определена работа, от съответната окръжна прокуратура трябва да поискате и да получите формуляр, че не сте под съд и следствие.

Такси

При подаване на заявление за удостоверение гражданите заплащат срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева. При издаване на заверен препис от прокурорски акт се заплаща срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща страница.

За да изтеглите образец на заявление за удостоверение натиснете тук

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА/СИГНАЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Ако сте пострадали от престъпление или до Вас достигне информация за извършено престъпно деяние, независимо дали разполагате с данни за неговия автор, следва да уведомите за това органите на прокуратурата. Уведомяването става основно чрез изготвяне на писмен сигнал (жалба, молба, съобщение и пр.), който задължително следва да бъде подписан от неговия автор (анонимните сигнали не се приемат за разглеждане).

Изготвения от Вас документ може да депозирате лично в регистратурата на най-близката прокуратура или да го изпратите по пощата. Удобството на първия вариант е, че веднага след приемането на сигнала съответният служител ще Ви уведоми за деловодния номер, под който той е бил регистриран, така че да бъдете улеснени при извършване на последващи справки за движението на преписката. Подаденото и подписано от Вас съобщение трябва да съдържа данни за актуален адрес, на който впоследствие да бъдете уведомени за резултатите от преписката. Желателно е в сигнала си да изложите максимално подробно известните Ви факти, а не да използвате абстрактни и принципни изявления. Това ще улесни прокурора, който разглежда преписката, в преценката му дали да препрати съобщението Ви в друга прокуратура по компетентност или сам да възложи съответната проверка. В случай че жалбата Ви бъде препратена в друга прокуратура (напр. прокуратура в друг съдебен район), на посочения от Вас адрес ще получите копие от писмото за препращане, така че да сте уведомени за движението на преписката.

За да изтеглите образец на жалба/сигнал за извършено престъпление натиснете тук

ОБЖАЛВАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

В случай че прокурорът, който е разпоредил проверката по постъпилия от Вас сигнал, достигне до извода, че не са налице данни за престъпление или че деянието, за което сте подали жалба, е престъпление, чието преследване се реализира по частен ред, се съставя постановление за отказ да се образува наказателно производство. Препис от това постановление ще получите на адреса, посочен от Вас. Дори в него да не е изрично посочено, следва да знаете, че като инициатор на преписката имате право да обжалвате отказа пред по-горестоящата прокуратура. В този случай можете да съставите писмена жалба срещу изпратеното Ви постановление, в която да поискате прокурор от по-горестоящата прокуратура да го отмени като незаконосъобразно (дори да не изложите

подробни доводи горестоящият прокурор е длъжен да извърши пълна служебна проверка на преписката). Жалбата си можете да подадете директно до горестоящата прокуратура. В този случай прокурорът, на който същата е разпределена, ще изиска материалите по преписката от прокуратурата, чието постановление обжалвате, и ще се произнесе в 3-дневен срок, за което ще бъдете уведомени на посочения от Вас адрес.

Другата възможност, с която разполагате, е да депозирате жалбата си срещу постановлението за отказ да се образува наказателно производство чрез прокуратурата, издала това постановление. В този случай прокурорът, който се е произнесъл, ще приложи жалбата Ви към преписката и ще изпрати окомплектовани всички материали в горестоящата прокуратура за разглеждане.

За да изтеглите образец на жалба срещу постановление за отказ да се образува досъдебно производство натиснете тук

ОБЖАЛВАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Когато липсват предпоставки за повдигане на обвинение пред съда, прокурорът прекратява наказателното производство.

Основанията за прекратяване са:

 • деянието не съставлява престъпление;
 • деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия;
 • наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност;
 • деецът е починал;
 • след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
 • спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото;
 • в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи по дела от общ характер липсва тъжба от пострадалия до прокурора;
 • деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки;
 • в предвидените в особената част на Наказателния кодекс случаи пострадалият или ощетеното юридическо лице до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд направи искане за прекратяване на наказателното производство;
 • по отношение на лицето е допуснат трансфер на наказателно производство в друга държава;
 • деецът е лице, действало като служител под прикритие в рамките на правомощията му по закон;
 • липса на достатъчно доказателства – обвинението винаги трябва да се базира на достатъчно доказателства, ако липсват такива значи обвинението е необосновано и прокурорът ще прекрати наказателното производство, но само ако е твърдо убеден, че разследващият орган е положил всички усилия за събиране и проверка на доказателствения материал и всяко друго действие ще е безперспективно.

Копие от постановлението за прекратяване се изпраща на обвиняемия и на пострадалия или на неговите наследници, респективно на ощетеното юридическо лице. Те могат да го обжалват пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от съобщението.

За да изтеглите образец на жалба срещу постановление за прекратяване на досъдебно производство натиснете тук

ОБЖАЛВАНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Наказателното производство се спира при наличие на процесуални пречки, препятстващи възможността за приключването му. До отпадането им процесът остава висящ. Запазват се процесуалните условия и отношения, но не се извършват действия по разследването.

Основания за спиране на наказателното производство:

 • след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта, или има друго тежко заболяване, което пречи на провеждането на производството;
 • разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия би попречило да се разкрие обективната истина;
 • деецът е лице с имунитет;
 • при престъпления, извършени в съучастие, когато не са налице условията за разделяне, наказателното производство може да бъде спряно по отношение на един или няколко обвиняеми, ако това няма да затрудни разкриването на обективната истина;
 • извършителя на престъплението не е разкрит;
 • при продължително отсъствие на единствен свидетел – очевидец, извън пределите на страната, когато неговият разпит е от изключително значение за разкриване на истината, освен ако може да бъде разпитан по делегация, чрез телефонна или видеоконференция – спира се за не повече от 1 година.

Когато спира наказателното производство поради неразкриване на извършителя, прокурорът изпраща делото на разследващия орган за продължаването на издирването.

Прокурорът възобновява спряното наказателно производство, след като отпадне основанието за спиране или е възникнала необходимост от допълнителни действия по разследването.

Постановлението за спиране на наказателното производство може да се обжалва от обвиняемия, пострадалия или неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд в 7-дневен срок от получаването на преписа. Съдът се произнася еднолично в закрито заседание не по-късно от 7 дни от постъпване на делото в съда с определение, което е окончателно.

Нова жалба срещу спирането на наказателното производство може да се подава не по-рано от 6 месеца от постановяването на определението на съда.

За да изтеглите образец на жалба срещу постановление за спиране на досъдебно производство натиснете тук