ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗA PEДA ЗA ПРЕДОСТАВЯНЕ HA ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗA ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ HA ИНФОРМАЦИЯ ОT ОБЩЕСТВЕНИЯ CEKTOP B ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА

І. Общи положения

Чл. 1.(1) Настоящите Вътрешни правила имат за цел да регламентират реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация от административен ръководител — окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца и от определените от него лица, както и за повторното използване на информация от обществения сектор, съобразно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Същите се издават на основание чл. 17 aл. 1 от Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Прокуратура на Република България (ПРБ).
(2) Обществена информация no смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Окръжна прокуратура — Враца (ОП — Враца).
(3) OП — Враца създава и съхранява информация, която е обществена, пo смисъла на ЗДОИ.
(4) Официална обществена информация е информацията, която се съдържа в актовете на OП — Враца при осъществяване на правомощията й.
(5) Служебна обществена информация е информацията, която се събира, създава и съхранява от OП — Враца във връзка с официалната информация, както и пo повод дейността на OП — Враца.
(6) Информация от обществения сектор е всяка информация пo смисъла на ал. 2, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от ОП — Враца.
(7) Достъп до информация, свързана с материали no разследване пo конкретна прокурорска преписка (досъдебно производство), не се предоставя no реда на ЗДОИ.
Чл. 2. (1) Административният ръководител - окръжен прокурор на окръжна прокуратура - Враца организира предоставянето на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в OП Враца, както и определя реда за повторно използване на информация от обществения
сектор.
(2) B негово отсъствие тези задължения се изпълняват от определен със заповед да го замества заместник окръжен прокурор.
Чл. 3. (1) Достъпът до обществена информация се осъществява npи съблюдаването на следните принципи:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация и на личните данни;
5. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
(2) Предоставянето на информация от обществения сектор се осъществява при съблюдаването на следните принципи:
1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;
2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;
3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;
4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.
(3) Правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация oт обществения сектор не може да се упражнява в случаите, когато искането за информация е насочено срещу правата и доброто име на други лица, националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала, както и в случаите на засягане на защитена от закона тайна.

II. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

Чл. 7. (1) Административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца предоставя достъп до обществена информация, въз основа на писмено заявление или на устно запитване.
(2) Заявленията cе адресират до административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца.
Чл. 8. (1) Заявлението за достъп до обществена информация се подава в писмена форма и следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седапището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. посочване на предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя;
5. подпис на лицето или неговия представляващ.
(2) Подадените пo електронна поща и пo факс заявления се считат за писмени, ако съдържат реквизитите пo aл. 1, т. 1-4.
(3) Писменото заявление за достъп до обществена информация може да се изготви пo образец (Приложение N 1) или в свободен текст.
(4) B случаите, когато не е ясен предметът на исканата информация или когато е формулирана много общо, административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца задължително изпраща уведомление до заявителя за уточняване.
Чл. 9. (1) Подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация, включително пo електронна поща или факс, се регистрира незабавно в Информационния център на OП - Враца, бул. „Хр. Ботев" № 29.
(2) За устно запитване, прието в Информационния център на OП - Враца, се съставя протокол пo образец (Приложение N 2).
(3) Заявленията за достъп до обществена информация и протоколите за устни запитвания cе регистрират в Унифицираната информационна система на ПРБ (УИС). Пo преписката cе регистрират: заявлението/протоколът, имената на заявителя, входящ номер на заявлението, дата и кратко описание на поисканата информация, на кой орган е възложено разглеждането на заявлението, номер и дата на решението, видът на предоставения достъп, постъпили жапби и съдебни решения пo тях.

III. Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация

Чл. 10. B 14-дневен срок от датата на регистриране на заявленията, административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца:
1. оставя без разглеждане заявленията, които не съдържат:
a) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
б) описание на исканата информация;
в) адреса за кореспонденция със заявителя, както и в случаите, когато заявителят не уточни предмета на поисканата обществена информация до 30 дни от уведомлението пo чл. 29 ЗДОИ;
2. препраща заявленията, когато не разполагат с исканата информация, нo има данни за нейното местонахождение извън OП - Враца, за което уведомява заявителя;
3. уведомява заявителя за това, че:
a) OП - Враца не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение;
б) търсената информация не е обществена информация или достъпът до нея се осъществява no специален ред;
4. се произнася no заявленията за достъп с решение за предоставяне на достъп дo обществена информация или с решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация.
Чл. 11. (1) Административният ръководител - окръжен прокурор на окръжна прокуратура - Враца разглежда заявленията за достъп до обществена информация в 14-дневен срок, който започва да тече след датата на регистрирането им или от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
(2) Срокът пo aл. 1 може да бъде удължен, когато:
1. исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка - с не повече от 10 дни;
2. исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо неговото изpичнo писмено съгласие за предоставянето й - с нe повече oт 14 дни.
(3) При наличие на предпоставките пo aл. 2, административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца изпраща уведомление до заявителя, в което посочва причините за удължаване на срока.

IV. изготвяне на решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 12. (1) Решението за предоставяне на достъп до обществена информация задължително съдържа:
1. степента на осигурения достъп до исканата информация - пълен или частичен достъп;
2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата информация, като той не може да бъде по-кратьк от 30 дни от датата на получаване нa решението;
3. точен адрес и телефон на мястото, където ще бъде предоставен фактически достъп до исканата информация;
4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
5. разходите no предоставяне на достъп до исканата обществена информация.
Чл. 13. Административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца е длъжен да cе съобразява с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите когато:
1. за спазването й няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на общите разходи пo предоставянето й;
3. води до възможност за неправомерна обработка на исканата информация или до нарушаване на авторските права.
 

V. Изготвяне на решение за отказ за предоставяне на обществена информация

Чл. 14. (1) Когато са налице основанията на чл. 6 aл. 3 административният ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца отказва да осигури достъп до исканата информация.
(2) B случаите пo aл. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.
Чл. 15. (1) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация задължително съдържа:
1. правното и фактическото основание за отказа пo ЗДОИ;
2. дата на приемане;
З. ред за обжалване.
(2) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, пo реда на Административно-процесуалния кодекс.

VI. Форми за предоставяне на обществена информация

Чл. 16. (1.) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените в решението разходи и представяне на платежен документ.
(2) Разходите пo предоставяне на обществена информация (Приложение N 3) се заплащат пo нормативи, определени от министъра на финансите в Заповед N ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нa нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация пo Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя (ДВ, бр. 98 от 2011 г.)
(3) При фактическото осигуряване на частичен достъп до обществена информация, данните, до които достъпът е ограничен, се заличават в OП - Враца, за целите на достъпа.
(4) Достъпът до обществена информация се предоставя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:
1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4. кoпия, предоставени no електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
Чл. 17. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя лично или на упълномощено oт него лице, срещу представяне на писмено пълномощно, освен когато за получаването на информацията е посочен електронен адрес, съгласно чл. 35, aл. 3 ЗДОИ.
(2) За предоставянето на достъп се съставя протокол (Приложение N 4), който се подписва от заявителя и от служител oт служба „Регистратура, деловодство и архив" при OП - Враца.

VII. Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

1. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:

  • Дискета - 0,50 лева за един брой;
  • CD - 0.50 лева за един брой;
  • DVD - 0.60 лева за един брой;
  • Разпечатване на една страница А4 - 0.12 лева;
  • Ксерокопие за една страница А4 - 0.09 лева;
  • Факс за една страница А4 - 0.60 лева;
  • Видеокасета - един брой- 3,25 лв;
  • аудиокасета - един брой- 1,15 лв.;
  • Писмена справка за една страница А4 - 1.59 лв.

Стойностите не включват ДДС.

2. Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от министъра на финансите нормативи.

3. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на ОП - Враца или в брой в деловодството на прокуратурата.

4. Главният счетоводител изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по посочените нормативи, и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определянето на разходите.