График за прием на граждани

График за изнесен прием на граждани от Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Враца за периода от м. 01.2024 г. до м. 06.2024 г.

График за прием на граждани от Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Враца за периода от м. 01.2024 г. до м. 06.2024 г.

Промяна в график за изнесен прием на граждани от Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Враца за второ полугодие 2023 г.

График за изнесен прием на граждани от Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Враца за второ полугодие 2023 г.

График за прием на граждани от Административен ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр. Враца за второ полугодие 2023 г.

 

 

 


Чл. 20 от Правила за прием на граждани в Прокуратура на Република България, утвърдени със заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г., изм. и доп. със Заповед № РД-02-25 от 01.11.2022 г. на главен прокурор:

(1) Административните ръководители на прокуратурите приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

  1. насочват по компетентност;
  2. приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;
  3. осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;
  4. разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;
  5. при устно съобщение за извършено престъпление съставят протокол, за чието изготвяне могат да ползват техническата помощ от прокурорския помощник или служителя по чл. 18 ал. 2;
  6. разясняват, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура.

(2) Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.