Окръжна прокуратура Враца отчита значително повишаване на внесените искания за вземане на мярка за неотклонение “ Задържане под стража“ през 2023 г.

20 Март 2024 г.

Днес, 20.03.2024 г., Окръжна прокуратура – Враца проведе годишно отчетно събрание, на което представи резултатите от работата за изминалата 2023 г. На събитието присъстваха представители на Върховна прокуратура, Апелативна прокуратура - София, Окръжен съд Враца,  Административен съд – Враца, ОД на МВР -  Враца и  ТД ДАНС - Враца.

През 2023 г., в Окръжна прокуратура - Враца и Районна прокуратура – Враца, е работено по общо 7792 преписки по следствен надзор, от които 7454 са новообразувани, като делът на решените спрямо наблюдаваните преписки продължава да се запазва трайно висок – 97,3% за 2023 г., при 96,1% за 2022 г. и 97,1% за 2021 г. 

Положителен факт в работата през изминалата година, който следва да се отбележи, е че в района на Окръжна прокуратура гр. Враца през отчетния период са наблюдавани 21 преписки, образувани след самосезиране на прокуратурата, като 3 от тях са решени с образуване на досъдебно производство, което сочи за положителна тенденция за увеличение от предходния отчетен период. Касае се основно за сезиране от средствата за масово осведомяване по наболели проблеми в областта.  

 Друг положителен факт за отчетния период е завишения брой на исканията за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в сравнение с предходните периоди. От общия брой внесени искания са уважени 72, което представлява 92% и е много добър показател за обосноваността на отправените искания до съда от страна на прокурорите. 

През отчетния период се наблюдава лек спад в броя на наблюдаваните дела на производство в сравнение с предходната година. Техният брой през 2023 г. е 4218 бр. Следва да се отбележи, че се запазва високия процент бързи производства от новообразуваните дела (19,1%), с което съществено се ускорява приключването на наказателното производство.

Общият брой внесени в съда прокурорски актове е 1066. На съд  са предадени общо 1121 обвиняеми лица. Осъдителните и санкционни решения представляват 96,9% от общия брой решения на съда по внесените прокурорски актове, при 95,1% за 2022г., т.е. на едно много добро ниво и е показател за ефективно упражняваната функция на ръководство и контрол от страна на прокурорите в хода на провежданите досъдебни производства, а също така и за ефективното отстояване на  обвинителната теза в съдебната фаза на процеса.

Осъдените/санкционираните лица са 1068, което е 98,7% от всички лица с постановени съдебни актове през годината. За 2023 г. от общо осъдените и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт лица за окръг Враца – 1086 бр., оправданите лица са едва 14 бр., което съставлява относителен дял от 1,28% .

През 2023г., в прокуратурите в региона са получени за привеждане в изпълнение влезли в сила съдебни актове – присъди, споразумения и определения с постановени наказания по НК – общо 598 акта /при 637 за 2022г. и 595 акта за 2021г./

Запазва се високият процент на приведените за изпълнение присъди – 97.8% за целия период.