29 Август 2013 г.

Окръжна прокуратура Стара Загора - Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора"

Сподели

Във връзка с провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора”, обявена с Решение №ОПИ-1/09.07.2013 г.на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, Ви Уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 02.09.2013г. в 10:00 часа в кабинет № 43 (етаж 3) в сградата в сградата на Съдебна палата гр. Стара Загора, находяща се на адрес: ул. „Митрополит Методи Кусев” № 33.

Заседанието е публично и на него съгласно чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки имат право да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Председател на комисия, назначена със Заповед ОП № 102/20.08.2013 г. на адм. ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора Зам. окръжен прокурор Дичо Атанасов


На 09.08.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Обявление