ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/ Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г., изменени и допълнени със Заповед № РД-02-05 от 01.02.2019 г. и Заповед № РД-02-25 от 01.11.2022 г. на главния прокурор /

 

Ред за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора, съгласно заповед № ОП-267 от 19.12.2023г. на Окръжен прокурор.

 

Утвърдени графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2024г.

 

Дневен график за предстоящият прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

- Липсват желаещи за прием на 13.02.2024 година, поради което:

/ Следващият прием на граждани ще се проведе на 12.03.2024г. (вторник). Актуален дневен график за този прием ще бъде публикуван тук, предходния работен ден, след 16.00 часа /

 

 

Архиви на утвърдените графици за прием на граждани в Окръжна прокуратура-Стара Загора:

График за прием на граждани за 2-ро полугодие на 2023г.

График за прием на граждани за 1-во полугодие на 2023г.

 

Архиви на утвърдените графици за изнесен прием на граждани от Окръжна прокуратура-Стара Загора по седалищата на районните прокуратури в Окръжен съдебен район-Стара Загора:

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 1-во полугодие на 2018г.

График за изнесен прием на граждани за 2-ро полугодие на 2017г.

График за изнесен прием на граждани за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.