Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Издаване на удостоверения за неприключени наказателни производства от и чрез Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 I. От Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Удостоверения на лица за наличие/липса на данни за обвинения срещу тях по неприключени наказателни производства (без такива по реда на чл. 147, ал.1, т.1, б.„г“ на Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация(ППЗЗКИ)) се издават от Окръжна прокуратура-Стара Загора по искане на самите лица след подаване лично от тях или от техни надлежно упълномощени представители, на следните документи всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в приемната за граждани на партерния етаж в административната сграда на ул.“Св.Княз Борис I“ № 77:

1. Заявление по образец (с попълнени всички изискуеми данни за заявителя, както и целта на удостоверението аналогично на примерното).

2. Оригинал на документ, удостоверяващ заплащането на таксата в размер на 2 (два) лева по един следните начините :

- Предварително по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура-Стара Загора:

Банка : УниКредит Булбанк–клон Стара Загора
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG86UNCR 7630 3100 1170 43
 

- При подаването на заявлението чрез ПОС-терминално устройство на място в помещението за приемането им ;

3. Документ за упълномощаване, когато се подава от друго лице.

При подаването на документите лицата или техните надлежно упълномощени представители представят документ за самоличност.

Заявителя може да упълномощи друго лице да получи от негово име удостоверението при спазване на Закона за защита на личните данни, като за целта следва да са попълнени данните за това лице на предвиденото място в долната част на заявлението.

Изготвените удостоверения се предоставят срещу подпис на заявителите или посочените от тях в заявлението лица, в работен ден следващ деня на подаването на заявлението от 10:00 часа до 12:00 часа на мястото на подаване на заявлението.

 II. От Национална следствена служба чрез прокуратура.

Удостоверения на лица за наличие/липса на данни за обвинения срещу тях по неприключени наказателни производства по реда на ППЗЗКИ се издават единствено от Национална следствена служба (НСлС).

Лицата желаещи да им бъдат издадени такива удостоверения по ППЗКИ, могат да заявят и да получат такова удостоверение или на място в НСлС (гр.София, бул.”Г.М.Димитров” №42), по определен от НСлС ред или чрез Окръжна прокуратура-Стара Загора по следния ред :

След подаване лично от тях или от техни надлежно упълномощени представители, на следните документи всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в приемната за граждани на партерния етаж в административната сграда на ул.“Св.Княз Борис I“ № 77:

1. Заявление по образец (с попълнени всички изискуеми данни аналогично на примерното).

2. Оригинал на документ, удостоверяващ предварителното заплащане на такса в размер на 2 (два) лева по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България – ГП :

Банка : Българска народна банка
BIC: BNBGBGSF
IBAN: BG46BNBG 9661 3100 1391 01
 

* Таксата за това удостоверение НЕ МОЖЕ да се плати на ПОС-терминала на място тъй като удостоверението се издава от Национална следствена служба и таксата се превежда по сметка на Прокуратура на Република България.

3. Документ за упълномощаване, когато се подава от друго лице.

При подаването на документите лицата или техните надлежно упълномощени представители представят документ за самоличност.

При подаване на заявлението може да се заяви получаването на удостоверението да се извърши в Окръжна прокуратура-Стара Загора или в Национална следствена служба, като за целта следва да се посочи предпочитаното място за получаване на удостоверението на предвиденото за това място в заявлението.

Заявителя може да упълномощи друго лице да получи от негово име удостоверението при спазване на Закона за защита на личните данни, като за целта следва да са попълнени данните за това лице на предвиденото място в долната част на заявлението.

Изготвените удостоверения се предоставят срещу подпис на заявителите или посочените от тях в заявлението лица, в срок не по-кратък от 7-работни дни от деня на подаването на заявлението от 10:00 часа до 12:00 часа на мястото на подаване на заявлението.

* срокът за изготвяне на удостоверение, определен от НСлС е до 5-работни дни от датата на подаване на заявлението, като при заявяване на получаването на удостоверението в Окръжна прокуратура-Стара Загора към този срок е добавено и технологично време за изпращането и получаването на удостоверението.

 

Вътрешни правила за издаване на удостоверения от Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 Вътрешни правила за издаване на удостоверения от Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

Удостоверения издавани от Окръжна прокуратура-Стара Загора.

1. Удостоверение от Окръжна прокуратура-Стара Загора по неприключили наказателни производства.

 

2. Удостоверение от Национална следствена служба по неприключили наказателни производства.

 

3. Удостоверение от Окръжна прокуратура-Стара Загора, за препис на документ, необходим за легализация в чужбина.

 

4. Удостоверение от Окръжна прокуратура-Стара Загора по неприключили наказателни производства, необходимо за легализация в чужбина.