Подсъдност

Що е то подсъдност?
Под подсъдност се разбира обем на власт или компетентност, определящи кой е органа (съда, прокуратурата), който е оправомощен и има право да разгледа и реши едно дело. Наказателно процесуалния кодекс съдържа правила, които императивно определят подсъдността. Има няколко вида подсъдност:  местна , родова /предметна/, функционална, особена.

Родова (предметна) подсъдност

Родовата (предметнатаподсъдност разпределя делата между различните нива съдилища - районни или окръжни, които могат да разгледат едно наказателно дело като първа инстанция. От гледна точка на прокуратурата подсъдността представлява компетентността (кръга от правомощия) на всеки прокурор от съответната прокуратура да повдига и поддържа обвинения пред съответния съд за престъпления от общ характер.

Окръжна прокуратура е компетентна да повдига и поддържа обвинения за следните престъпления:

 • Глава първа „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА”: от чл. 95 до чл.110 включително
 • Глава втора „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА”
  • от Раздел I Убийство- чл. 115, чл.116, чл.118, чл.119, чл.123, чл.124 (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 116 ал. 1, т. 10 )
  • от Раздел II Телесна повреда -  чл. 131 ал. 2, т. 1 и 2
  • от Раздел IV Отвличане и противозаконно лишаване от свобода -  чл. 142 (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 142 ал. 2, т. 6 и 8)
  • от Раздел VIII Разврат -  чл. 149 ал. 5, чл. 152 ал. 4
 • Глава пета „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА”
  • от Раздел I Кражба -  чл. 196а
  • от Раздел II Грабеж -  чл. 199 (* без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 199 ал. 1, т. 5)
  • от Раздел III Присвоявания - чл. 203, чл. 206 ал. 4
  • от Раздел IV Измама - чл. 212 ал. 5
  • от Раздел V Изнудване -  чл. 213а ал. 3 и 4, чл. 214 ал. 2 (* без подсъдните на специализирания наказателен съд чл.  213а ал. 2 т. 5 и ал. 3 т. 3, чл. 214 ал. 2 т. 1 и 2)
 • Глава шеста „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО”
  • от Раздел I Общи стопански престъпления - чл. 219, 224, 225б, 225в
  • от Раздел III Престъпления против митническия режим -  242 (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 242 ал. 1  буква "ж")
  • от Раздел IV Престъпления против паричната и кредитната система -  от чл. 243 до чл. 246 вкл., от чл. 248 до чл. 250 вкл., чл. 252
 • Глава седма „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ”: от чл.253  до чл. 260 вкл. (*  без подсъдните на специализирания наказателен съд чл. 253 ал. 3 т. 1 предложение второ, чл. 256 ал. 2 предложение второ)
 • Глава осма „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ”
  • от Раздел I Престъпления против реда на управлението - от чл. 277а до чл. 278д вкл. (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 278а ал. 3 предложение трето)
  • от Раздел II Престъпления по служба - от чл. 282 до чл. 283б (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 282 ал. 4)
  • от Раздел III Престъпления против правосъдието - чл. 287а
  • Раздел IV Подкуп -  от чл. 301 до чл. 307а вкл.
 • Глава девета "а" КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:  от чл. 319а до чл. 319е
 • Глава единадесета „ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”
  • от Раздел I Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства -чл. 330 ал. 2 и 3, чл. 333, 334 (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд чл. 330 ал. 2 т. 4) от Раздел II Престъпления по транспорта и съобщенията - от чл. 340 до чл. 342 вкл., от чл. 343 ал. 1  буква "в", ал. 3  буква "б" и ал. 4 
  • от Раздел III Престъпления против народното здраве и против околната среда -  чл. 349 ал. 2 и 3, чл. 350 ал. 2, чл. 354а  ал. 1 и 2, чл. 354б, от чл. 356е до чл. 356и вкл. (*  без подсъдното на специализирания наказателен съд . 354а ал. 2 т. 1, чл. 354б ал. 2 до ал. 4, чл. 354в ал. 2 до 4 и чл. 356б)
 • Глава дванадесета „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА, ПРОТИВ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДЪРЖАВНА ТАЙНА, И ПРОТИВ ЧУЖДЕСТРАННАТА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ”
  • Раздел I Престъпления против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация -  от чл. 357 до чл. 360 вкл.
 • Глава четиринадесета „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО”: от чл. 407 до чл.419а вкл.

Функционална подсъдност

Функционална подсъдност - разпределя правораздавателните функции при разглеждане на едно и също дело между различни по степен съдилища (при разглеждане на едно дело има различни функции - функция първа инстанция, функция втора инстанция, функция касационна инстанция). Предопределена е основно от родовата подсъдност, като се определи кой съд ще разгледа делото на първа инстанция, е ясна и втора инстанция. Функционалната подсъдност разпределя кой съд решава едно дело на всяка инстанция. Те определят кой съд е компетентен да разгледа едно дело като въззивна или като касационна инстанция. Ако едно дело е разгледано от даден съд като първа инстанция, кой съд може да го разгледа като въззивна инстанция.

Дела разгледани от РС като първа инстанция се разглеждат от ОС като въззивна. Дела разгледани от ОС като първа инстанция се разглеждат от Апелативен съд като въззивна инстанция. Ако се наложи делото да се разгледа по касационен ред – делото отива в София.

В структурно отношение Окръжна прокуратура гр. Стара Загора се явява въззивна инстанция по отношение дейността на районните прокуратури в градовете  Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово и оказва служебен контрол и надзор върху тях. На обжалване пред нея подлежат всички актове на тези районни прокуратури от нейния регион, освен актовете, за които изрично е предвидено в НПК, че се обжалват пред съответния първоинстанционен съд.

Гражданите могат да сезират с писмена молба Окръжна прокуратура гр. Стара Загора всеки път, когато считат, че с акт на съответната Районна прокуратура  са засегнати техни права и законни интереси.

Местна подсъдност

Местна подсъдност (от думата място)  - свързана е с мястото където е извършено престъплението. Местната подсъдност разпределя делата между еднакви по степен и различни по съдебен район съдилища. По закона на съдебната власт страната е районирана на съдебни райони на районно, окръжно и апелативно ниво. Съдебния район на Окръжна прокуратура  гр.Стара Загора е част от съдебния район на Апелативна прокуратура гр.Пловдив и се покрива с административните граници на област Стара Загора. Той обхваща  съдебните райони на Районните прокуратури в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово. В секцията "Съдебни райони" са описани населените места от област Стара Загора и принадлежността им към съответния съдебен район.

Компетентен да разгледа едно дело е онзи съд в чиито съдебен район е извършено престъплението чл. 36 ал. 1 НПК.

Хипотези:

 1. Ако престъплението е започнало в района на един съд и довършено в района на друг съд - компетентен ще бъде съда в който район е довършено престъпление.
 2. Ако не може да се определи къде е извършено престъплението, компетентен е онзи съд в чиито район е завършило до съдебното производство./ предварителното разследване /

Особеност: 
Ако престъплението е извършено от лице с имунитет или от лице на МС / министерски съвет / - компетентен да разгледа делото е Софийски съд.