1. Какво представлява Прокуратурата на Република България?

Прокуратурата на Република България е орган на съдебната власт, състоящ се от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, Апелативна специализирана прокуратура, Военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Специализирана прокуратура, военно окръжни прокуратури и районни прокуратури.

В състава на окръжните прокуратури влизат окръжни следствени отдели, а в състава на Специализираната прокуратура - Следствен отдел.

 

 1. Каква е основната функция на прокуратурата?

Тя привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

 

 1. Кога отивате в прокуратурата?
 • Когато сте пострадали от престъпление или сте станали свидетел на такова.
 • Когато лица, страдащи от психични заболявания, създават опасност за здравето и живота си или тези на околните, но не желаят да се лекуват доброволно.
 • Когато имате образувана преписка в Районното полицейско управление /РПУ/, която е изпратена за решаване в прокуратурата.
 • Когато имате нужда от удостоверение, че срещу Вас не се водят досъдебни производства /наказателни дела/ при кандидатстване за определена работа, което се издава от окръжната прокуратура по Вашата адресна регистрация.
 • Когато имате нужда от издаване на удостоверение, че в прокуратурата има досъдебно производство за открадната кола, лични документи или други вещи.
 • Когато искате да получите препис от постановление или информация за постановени актове.

 

 1. Къде да намерите органите на прокуратурата?

По принцип прокуратурата се намира в сградата на Съдебната палата в съответния град, но може да е разположена и в отделна сграда.

Адресите на всички прокуратури в страната може да видите тук.

 

 1. Какъв е редът за подаване на информация в прокуратурата за извършено престъпление?

Съобщенията за извършено престъпление могат да бъдат устни или писмени.

Когато е в писмена форма, съобщението трябва да съдържа:

- пълни данни за лицето, от което се подава (трите имена, адрес за призоваване, телефон за контакт);

- подробно описание на всички обстоятелства, които сте възприели или са ви станали известни;

- да бъде подписано лично от подателя;

Анонимните съобщения не са законен повод за започване на разследване.

Сигналът може да се изпрати и по пощата на адреса на съответната прокуратура.

За устните съобщения се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който ги приема /прокурор или полицай/.

Всяка подадена от Вас информация, под формата на сигнал, жалба  и др., се регистрира от служителите в регистрационните дневници, като Вие получавате  входящ  номер. Трябва да запазите /или запомните/ този номер, защото справки за хода на своя сигнал можете да правите в прокуратурата най-лесно и бързо, след като го посочите.

 

 1. Длъжен ли сте да знаете и да посочите точно какво е престъплението, за което подавате сигнал?

Не. Важно е да изложите в сигнала си всички факти, които са Ви известни и които според Вас са престъпно посегателство.

 

 1. До коя прокуратура да подадете своята жалба за извършено престъпление?

Писмения си сигнал /жалба или съобщение/ можете да подадете в деловодството на прокуратурата, в чийто район е извършено престъплението. Обикновено това е съответната районна прокуратура, но ако компетентна е окръжната прокуратура, съобщението Ви служебно ще й бъде препратено.

Не се безпокойте. Не сте длъжни да знаете и правилно да прецените коя е компетентната за жалбата Ви прокуратура. Във всички случаи, ако сте допуснали грешка, сигналът Ви ще бъде изпратен на правилния адресат. Прокуратурата е длъжна по закон и служебно да следи за подсъдността.

Служителите ще регистрират Вашето съобщение в регистрационните дневници и ще ви дадат  входящ номер, който трябва да пазите, за да можете да получавате информация за движението по преписката.

Справка за движението й можете да правите и на интернет страницата на прокуратурата www.prb.bg  в електронен портал, раздел "Провери преписка".

 

 1. Възможно ли е да изпратите сигнала си до главния прокурор на Република България?

Бихте могли да го направите, но това не е необходимо, тъй като впоследствие сигналът Ви ще бъде препратен на компетентната по закон териториална прокуратура, а това неминуемо ще забави развитието по случая Ви.

 

 1. Задължително ли е да сте потърпевш от престъпление, за да подадете жалба или сигнал?

Не. Сигнал може да бъде подаден до прокуратурата от всеки гражданин, който е станал свидетел или е разбрал за извършено престъпление, дори той да не е пострадал.

Нещо повече, по закон гражданите са длъжни да информират прокуратурата или полицията, когато узнаят или са станали свидетели на извършено престъпление.

 

 1. Възможно ли да подадете жалба направо в полицията?

Разбира се. В повечето случаи това дори е препоръчително, защото се съкращава времето за разкриване на престъплението.

Жалбите си може да подавате и в съответните полицейски управления, като служителите в тях са длъжни да ги приемат, да ги регистрират и да получите входящ номер.

В този случай полицията ще извърши проверка и при установяване на данни за извършено престъпление е длъжна да уведоми  прокуратурата, като изпрати Вашата жалба и материалите от проверката в прокуратурата.

При евентуален отказ от органите на полицията да приемат жалбата или сигнала Ви или не реагират на Вашия случай, незабавно уведомете прокуратурата.

Ако станете жертва или свидетел на престъпление, Вие можете незабавно да съобщите това на телефон 112. ПозвъняванетоВи на телефона за спешни и аварийни обаждания не представлява пречка за подаване на писмено съобщение до прокуратурата или полицията.

 

 1. Какво се случва след като подадете жалбата си в прокуратурата?

Вашата жалба или сигнал ще бъдат разгледани от прокурор в съответната прокуратура, който ще прецени дали посегателството срещу Вас съдържа елементите на извършено престъпление. Ако данните сочат престъпление, прокурорът може да образува досъдебно производство, да изпрати Вашия сигнал на органите на МВР или на друг специализиран орган за извършване на предварителна проверка.

 

 1. Какво е престъпление?

Точна дефиниция на понятието „престъпление” дава Наказателният кодекс:

Чл. 9.(1) Престъпление е това общественоопасно деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо.

(2) Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е обществено опасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

Всички престъпления са изчерпателно посочени в Наказателния кодекс.

 

 1. Какво ще стане, ако в жалбата Ви ИМА данни за извършено престъпление, които се потвърдят при проверката?

Прокуратурата ще образува досъдебно производство, за което Вие ще бъдете писмено уведомени.

В зависимост от конкретния казус, делото може да се разследва от разследващ полицай, следовател или прокурор.

В по-голямата част от случаите разследването се води от разследващ полицай.

Прокурор в съответната прокуратура ще осъществява ръководство и надзор върху разследването по досъдебното  производство, ще съблюдава за спазване на законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определените срокове.

 

 1. Какво ще стане, ако в жалбата Ви НЯМА данни за извършено престъпление?

В зависимост от конкретния случай, прокурорът ще реши преписката по един от изброените по-долу начини.

 1. Ще върне сигнала или получената друга информация за допълване на техния подател.
 2. Ще прекрати преписката.
 3. Ще изпрати преписката по компетентност на контролните органи за търсене на aдминистративнонаказателна отговорност.
 4. Ще извърши лично предварителна проверка.
 5. Ще откаже образуването на досъдебно производство.

 

 1. Ще бъдете ли призовани по вече образуваното дело?

Вие ще бъдете призовани за разпит като свидетел от разследващ полицай, следовател или прокурор. По време на разпита ще Ви бъдат разяснени правата и задълженията, които имате като свидетел или пострадал /в зависимост от качеството Ви/.

Внимателно се запознайте с тях, за да можете ефективно да ги упражните, когато прецените. Ако нещо не разбирате, изискайте да Ви го обяснят.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

 

 1. Кога може да бъдете потърсени от прокуратурата?

С оглед своите компетенции, прокуратурата може да извършва разследване и да привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления.

Може да бъдете призовани в прокуратурата във връзка с извършващи се проверки или образувани досъдебни производства. В призовката Ви ще бъде изрично записано в какво качество сте потърсени – обвиняем или свидетел.

Длъжни сте да се явите при призоваване, защото в противен случай, при неуважителни причини, можете да бъдете глобени и принудително доведени от полицейски служител.

 

 1. Необходим ли Ви е адвокат при посещение в прокуратурата?

Ваше право е да си упълномощите защитник, а не задължение.

Има случаи, в които защитата по закон е задължителна.

 

 1. Прокуратурата има ли възможност сама да започне проверка или да образува досъдебно производство или това става само по сигнал?

Прокуратурата може да се самосезира в случай, че се натъкне на данни за извършено престъпление. Но това е изключение от общия ред за сигнализиране на институцията, което следва да се прави от граждани и длъжностни лица в държавни органи.

 

 1. Може ли прокуратурата да Ви издаде свидетелство за съдимост?

Не. Свидетелство за съдимост се издава от Районния съд по месторождението на лицето.

Окръжната прокуратура по Вашата адресна регистрация може да Ви издаде удостоверение, че спрямо Вас няма висящи наказателни производства.

 

 1. Към прокуратурата ли да се обърнете при извършено домашно насилие?

Защита от домашно насилие  може да поискате с молба до Районния съд по местоизвършване на посегателството. Въз основа на Вашата молба, ще бъде образувано дело. В случай, че се докаже осъществено насилие, ще бъдат допуснати мерки за защита срещу домашно насилие. Съдът може да задължи извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Вас, да го отстрани от семейното жилище, да му забрани да приближава жилището Ви, местата за социални контакти, работата Ви, да го задължи да посещава специализирани програми и др. Мерките са изчерпателно изброени в Закона за защита срещу домашно насилие.

Необходимо е да сезирате прокуратурата при неизпълнение на допуснатите мерки за защита срещу домашно насилие.

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Към прокуратурата можете да се обърнете в случай, че с домашното насилие е извършено престъпление – например, причинени са Ви телесни увреждания, при хулигански действия, при самоуправство и др.

 

 1. Какво да направите, ако смятате, че прокурорът не е изпълнил съвестно своите задължения или имате информация за корупция?
 • Всяка прокуратура има пощенска кутия, в която могат да се подават писмени сигнали срещу корупция.
 • Сигнали могат да се подават също в деловодствата на по-горестоящата прокуратура, в инспекторатите на Прокуратурата и на Висшия съдебен съвет.
 • По електронен път можете да подадете сигнал до Върховната касационна прокуратура: [email protected] .