Регистър на подадени декларации от служители от администрацията на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340, ал.2 от ЗСВ

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декрарация
Дкл-01-0001 28.6.2018 Светла Стоянова чистач декларация
Дкл-01-0002 28.6.2018 Стефан Стойков работник поддръжка сгради-огняр декларация
Дкл-01-0003 28.6.2018 Ирина Цонева завеждащ служба "Защита на класифицираната информация" декларация
Дкл-01-0004 28.6.2018 Ралица Станчева съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0005 28.6.2018 Невена Стефанова завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" декларация
Дкл-01-0006 28.6.2018 Галя Йоргова младши специалист-административна дейност декларация
Дкл-01-0007 28.6.2018 Христо Димитров домакин декларация
Дкл-01-0008 28.6.2018 Силвана Перчемлиева-Коева прокурорски помощник декларация
Дкл-01-0009 28.6.2018 Биляна Иванова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0010 28.6.2018 Тянка Димитрова чистач декларация
Дкл-01-0011 28.6.2018 Александър Александров шофьор-призовкар декларация
Дкл-01-0012 28.6.2018 Марийка Русева чистач декларация
Дкл-01-0013 28.6.2018 Жельо Стойчев системен администратор декларация
Дкл-01-0014 28.6.2018 Павлинка Колева завеждащ служба "Деловодство" в Окръжен следствен отдел декларация
Дкл-01-0015 28.6.2018 Пенка Сталева съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0016 28.6.2018 Снежана Дечкова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0017 28.6.2018 Десислава Кавръкова-Турлакова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0018 28.6.2018 Даниел Чакалов шофьор-призовкар декларация
Дкл-01-0019 28.6.2018 Пламен Георгиев шофьор-призовкар декларация
Дкл-01-0020 28.6.2018 Петко Демирев шофьор-призовкар декларация
Дкл-01-0021 28.6.2018 Тачо Тачев шофьор-призовкар декларация
Дкл-01-0022 28.6.2018 Антоанета Тодорова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0023 28.6.2018 Антоанета Стоянова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0024 28.6.2018 Галина Петрова старши специалист-счетоводител декларация
Дкл-01-0025 29.06.2018г. Йорданка Митева съдебен архивар декларация
Дкл-01-0026 29.06.2018г. Даниела Желязкова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0027 29.06.2018г. Мария Вълева съдебен архивар декларация
Дкл-01-0028 29.06.2018г. Васил Георгиев пазач декларация
Дкл-01-0029 29.06.2018г. Жанета Речева главен счетоводител декларация
Дкл-01-0030 02.07.2018г. Жулиета Мерджанова прокурорски помощник декларация
Дкл-01-0031 02.07.2018г. Ивелина Стефанова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0032 02.07.2018г. Диана Георгиева съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0033 03.07.2018г. Мануела Василева съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0034 03.07.2018г. Спас Дамянов съдебен администратор декларация
Дкл-01-0035 03.07.2018г. Радост Петкова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0036 03.07.2018г. Кинка Михова административен секретар декларация
Дкл-01-0037 05.07.2018г. Ваня Палова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0038 10.07.2018г. Стоян Андреев служител по сигурността на информаията декларация
Дкл-01-0039 10.07.2018г. Жана Недкова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0040 10.07.2018г. Дарина Загорчева-Кацарова съдебен деловодител декларация
Дкл-01-0041 10.07.2018г. Румяна Господинова съдебен деловодител декларация