Обществена поръчка с предмет: предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на ОП-Перник

За допълнителна информация се обръщайте  към Йоана Стоянова на тел. (076) 606078 След запитване на e-mail: [email protected], ще получите потребителско име и парола за достъп до документацията за участие.

Решение и обявление

Съобщение

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и Протокол № 2/18.07.2013 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № 198/17.07.2013 г. на Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура – Перник, КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 26.07.2013 г. от 11.00 часа в Окръжна прокуратура – Перник, стая 327, в гр. Перник, ул. „Търговска” № 37

Тръжна документация