Обществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура - Перник

За допълнителна информация се обръщайте  към Йоана Стоянова на тел. (076) 606078 След запитване на  e-mail: [email protected], ще получите потребителско име и парола за достъп до документацията за участие.

Съобщение

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и Протокол № 2/24.10.2013 г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № 294/23.10.2013 г. на Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал.4 от ЗОП с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – Перник, КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 30.10.2013 г. от 11.00 часа в Окръжна прокуратура – Перник, стая 325, в гр. Перник, ул. „Търговска” № 37, ет.3.