С териториално-административната реформа от 1959 г. /ДВ. бр.7 от 23.І.1959 г./ се създава Димитровски окръг / до 19.І.1962 г., когато отново е преименуван на Пернишки / - днешната Пернишка област, в чиито граници се включват дотогавашните околии - Димитровска, Радомирска и Трънска, градските общини Димитрово и Брезник, община Църква / дн. кв. "Мошино"/ и с. Мърчаево от състава на Софийска градска община.

В съответствие с административното деление от м. април в окръжния център Димитрово / дн. Перник / се създава Окръжна прокуратура, начело на която от 01.VІ.1959 г. е назначен - Крачун Маринов Павлов - първият Окръжен прокурор.

В състава на Окръжна прокуратура Перник влизат дотогавашните околийски, /дн. районни/ прокуратури на Пернишка, Радомирска и Трънска общини и градската прокуратура в Брезник.

Районна прокуратура - гр. Перник

Районна прокуратура Перник е наследник на дългогодишни традиции, които пеналтното право има в Перник. Историята й е тясно свързана с историческото развитие на града през периода от най-новата история на България.

С разрастването на въгледобивната промишленост се разраства и миньорското селище, което с Указ N:402 от 26.VІ.1929 г. е обявено за град и център на едноименната община към която има съд, председателстван от кмета. Общинските съдилища не са били в системата на правосъдието.

С административно-териториалната реформа започнала през 1934 г., повечето общински центрове стават околийски, към които се изграждат околийски съдиллища, с околийски прокурори. На 22.ХІІ.1944 г., Указ N:107 се издава Наредба-закон, с която се учредява Пернишка околия, влизаща в състава на Софийски окръг. Създава са околийски съд с прокурор към него.

С Указ N:649 от 1949 г. град Перник е преименуван на Димитрово / име, което носи до 1.ІІІ.1962 г./, а Димитровска околия е включена в състава на Софийски окръг, в чиито граници влизат Радомирска и Трънска околии и градска община в Брезник, към които има и съответните прокурори.

Това положение се запазва до 1959 г., когато, след поредната административна реформа се изгражда Районна прокуратура Перник във вида, който познаваме и днес. Първият районен прокурор е бил Димитър Николов Михайлов / 15.V.1959г. - 31.І.1961г./

Районна прокуратура - гр. Радомир

Районна прокуратура Радомир е наследник на дългогодишните традиции в историческо развитие на наказателното право у нас. Историята й започва през 1883 г., когато в Радомирска община е назначен първият мирови съдия. Поради нарастване обема на работата, по - късно, територията на общината е разделена на два под съдебни района, с по един мирови съдия за всеки един. Мировите съдии са правораздавали като такива до 1937 г. Преминавайки към Кюстендилски окръг, Радомирска община влиза в състава на новосформираната околия с център Радомир, към която се създава околийски съд, с прокурор към него.

След териториално-административната реформа от 1959 г. Радомирска околия, вече като община /която е включвала в границите си днешните общини Земенска и Ковачевска/, влиза в границите на новосъздадения Пернишки окръг, а прокуратурата е издигната в районна. Като такава тя е на пряко подчинение на Окръжна прокуратура-Перник.

Първият районен прокурор на Радомирската прокуратура е Цветан Борисов Петков /01.VІІІ.1959 г.-11.ІХ.1961 г./.

Районна прокуратура - гр. Трън

Трънската районна прокуратура, поради многото исторически дадености и предпоставки има и най-дълголетната и продължителна история от районните прокуратури, които днес влизат в състава на Окръжна прокуратура Перник.

Историята й започва след Освобождението /1878 г./ и с първото териториално деление на България от 1879 г., когато е образувана Трънската третостепенна област, в състава на която са влизали Трънски и Царибродски окръзи, Брезнишка община, както и общинските центрове, принадлежали към нея, откъснати от България след Първата световна война / 1914 г.-1918 г./ и последвалият я Ньойски мирен договор / 1919 г./.

Като третостепенна област, към нея не е имало областен съд и прокуратура.
Към Трънския и Царибродския окръжни съдилища е имало съответните прокурори, които са осъществявали своята дейност по време на съществуването им. От 1879 г. до 1937 г. в Трън е функционирал Окръжен съд с покурор и прокуратура към него. От 1937 г. до 1947 г./след поредното териториално-административно деление/ е имало Областен съд и прокуратура, а в Трънска околия-Околийски съд и прокурор, който е бил в състава на Софийския окръжен съд до създаването на Пернишки окръг.

След териториално-административната реформа от 1959 г. Трънска община е включена в състава на Пернишки окръг. Като общински център към нея се създава и започва функционирането на Районна прокуратура Трън. Първият районен прокурор е бил и най-дългогодишния прокурор в Трънската прокуратура Стоян Христов Стоянов /1948 г.-1972 г./

С Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по Протокол № 21 от 19.07.2018г. се закриват от 01.01.2019г. районните прокуратури в гр. Брезник и гр. Трън.

Считано от същата дата, към Районна прокуратура – Перник се разкриват териториални отделения /ТО/ в гр. Брезник и в гр. Трън, като в тях ще продължат да работят прокурори и служители.

Районна прокуратура - гр. Брезник

Брезнишката районна прокуратура, поради ред исторически дадености и предпоставки е сравнително "най - младата" районна прокуратура от състава на Окръжна прокуратура Перник.

Историята на съдебната власт в Брезнишко започва малко след Освобождението /1878 г./, когато за района се назначава и първият мирови съдия. С административната реформа от 1937 г. Брезник става център на община, с общински съд, председателстван от кмета. Промените в териториалното деление на страната от 1941г. и последвалият ги съдоустройствен закон, водят до създаването на градска община Брезник с Градски съд и прокурор към него /1941 г.-1952 г./, към състава на Трънския околийски съд и прокуратура, който функционира до създаването на Народен съд в Брезник /1953 г.-1956 г./. В края на 1952 г. Градския съд и прокуратура в Брезник са закрити и минават в състава на Пернишкия околийски съд и прокуратура.

Районната прокуратура в Брезник е възстановена и започва своята работа през 1998 г.

Първият районен прокурор е Емил Крумов Владимиров /1. ІV. 1998 г.-31. І .2002 г./

С Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по Протокол № 21 от 19.07.2018г. се закриват от 01.01.2019г. районните прокуратури в гр. Брезник и гр. Трън.

Считано от същата дата, към Районна прокуратура – Перник се разкриват териториални отделения /ТО/ в гр. Брезник и в гр. Трън, като в тях ще продължат да работят прокурори и служители.