Работно време с граждани: от 09.00 до 17.00 часа

В рамките на посоченото работно време деловодствата на Окръжна прокуратура гр. Перник и Районните прокуратура осъществяват контакти с гражданите, като представят на страните по преписките срещу лична карта и / или на упълномощени от тях лица следната информация:

  1.  Входящ N:, под който е заведена тяхната жалба.
  2. Информация за движението на преписката.
  3. Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.
  4. Издаване на преписи от постановления на Окръжна прокуратура гр. Перник и на съответните прокуратури в нейния район, след заплащане на държавна такса по сметка на съответната прокуратура.
  5. Издаване на удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган. При издаването на такива удостоверения спрямо чужди граждани не се дължи внасяне на държавна такса.
  6. Чрез деловодствата на Районните прокуратури се подават жалби до Окръжна прокуратура гр. Перник срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от съответната Районна прокуратура.
  7. В деловодството на Окръжна прокуратура гр. Перник се приемат жалби за извършени престъпления от общ характер по смисъла на НК.