Съдебен регион

В съдебния регион на Окръжна прокуратура се включват всички населени места и прилежащите им землища включени в териториалния обхват на Област Перник. На Окръжна прокуратура гр. Перник са подсъдни по отношение на наблюдението всички извършени или довършени престъпления на територията на Област Перник, които като първа инстанция са подсъдни на Окръжен съд.