Заповед РД-04-160/2022г.,относно отмяната на извънредното положение

Заповед РД-04-274/2021г.,относно Правилата и мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия в посока облекчаване на достъпа до съдебните сгради

Заповед РД-04-402/2020г., относно изменение на Заповед РД-04-273/2020г.

Заповед № 280/2020г., относно допълнение към заповед № РД-04-273/2020 г.

Заповед № РД-04-273/2020 година, относно извънредната епидемична обстановка

Организация на работа по време на извънредното положение в ОП и РП Перник със заповед № РД-04-175/ 19.03.2020г.

Вътрешни правила за издаване на удостоверителни документи

 

Образци на документи:

Образец на Жалба до Окръжна прокуратура / 27.5 KB

Образец на Жалба до Окръжна прокуратура срещу постановление за отказ да се образува наказателно производство / 29.0 KB

Образец на Заявление за издаване на удостоверение от Окръжна прокуратура / 33.5 KB

Образец на Молба за издаване на заверен препис от постановление от Окръжна прокуратура / 26.5 KB


Банкови сметки

1. Сметка, по която се внасят таксите за издаване на удостоверения и преписи

При подаване на молба за удостоверение гражданите заплащат срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева.

При издаване на заверен препис от прокурорски акт се заплаща срещу квитанция държавна такса в размер на 2 лева за първа страница и по 1 лев за всяка следваща страница.

Банковият превод може да бъде извършен с банкова карта в деловодството /без такса за самия превод/ или от всеки клон на избраната от Вас банка или фирма за парични преводи. 

Сметка за такси:

Окръжна прокуратура Перник
ТБ ОББ кл. Перник
Банков код: BUIBBGSF
Банкова сметка: BG53UBBS80023106033103

2. Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции

Окръжна прокуратура Перник
ТБ ОББ кл. Перник
Банков код: BUIBBGSF
Банкова сметка:

- в български лева -BG33UBBS80023300213010

- в евро - BG31UBBS800233600002410