Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на РП-Трън

За допълнителна информация се обръщайте към Нели Ничева на тел. (07731) 32 81 След запитване на e-mail: [email protected], ще получите потребителско име и парола за достъп до документацията за участие.

Решение и обявление

Съобщение

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и Протокол № 3/21.01.2014г. от заседание на Комисията, назначена със Заповед № 43/21.11.2013 г. наИ.ф. Административния ръководител на Районна прокуратура гр. Трън, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал.4 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Трън”, КОМИСИЯТА ОБЯВЯВА, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 31.01.2014 г. от 11.00 часа, в стая №2 на   Районна прокуратура гр.Трън, в сградата на Съдебната палата - гр.Трън ул.”Георги Димитров” №4.

Тръжна документация